Wroc do strony głównej Tarnów - Tarnow.net.pl
Przekaż 1% z podatku
Dodano: 2006-02-20

Możesz wspomóc finansowo stowarzyszenia, fundacje, organizacje charytatywne mające status Organizacji Pożytku Publicznego i odpisać z tego tytułu 1% podatku. Urząd Skarbowy na podstawie zeznania podatkowego zwróci wpłatę w ciągu trzech miesięcy. Z tego prawa skorzystać może każdy płacący podatki Polak. W 2004 roku w ten sposób organizacje otrzymały 10 milionów złotych na pomoc swoim podopiecznym. W 2005 roku było już lepiej, przekazana kwota wzrosła do 40 milionów.

Jak przekazać 1% podatku?
 
Gdy wiemy, komu chcemy przekazać część naszego podatku, trzeba się dowiedzieć, jaka to będzie kwota. Najpierw zatem należy >obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie odliczyć 1% od tego podatku. 
<br/>Przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT (PIT -36, PIT-37 lub PIT-28) w części zatytułowanej "Obliczenia zobowiązania podatkowego" znajdziemy rubrykę "Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego" (dla PIT-36 jest to pozycja nr 179, dla PIT-37 jest to pozycja 111, dla PIT-28 jest to pozycja 103). <br/>
Tutaj wpisujemy kwotę obliczonego 1%. 1% obliczamy od tej kwoty, którą wpisaliśmy w pozycję wyżej, czyli dla PIT-36 z pozycji nr 178, dla PIT-37 z pozycji nr 110, dla PIT-28 z pozycji nr 102. <br/>
Uwaga! Według nowelizacji z 2005 roku przy obliczaniu 1% z podatku, w formularzu PIT należy wpisać kwotę pomniejszenia z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek groszy w dół.
<br/> 
<br/><strong><u>Wpłata 1%</u></strong>
<br/> 
<br/>Musimy udać się do banku lub na pocztę i tam dokonać wpłaty - w wysokości obliczonego 1% podatku - na konto wybranej przez nas organizacji. Na dowodzie wpłaty powinny być zawarte co najmniej następujące dane: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata. Pokwitowanie wpłaty należy zachować - w razie wezwania w celu wyjaśnień ze strony Urzędy Skarbowego. Wpłaty można dokonywać do 30 kwietnia 2006 r.
<br/>Urząd uzna za prawidłowe pomniejszenie podatku do wpłaty, jeśli z całości zeznania wynikła taka konieczność lub zwróci nam odliczony 1% w przypadku, jeśli z całości naszego zeznania wynikła nadpłata podatku. Dowód wpłaty należy przechowywać przez okres 5 lat liczonych od końca roku złożenia zeznania podatkowego.
<br/> 
<br/><strong><u>Komu można przekazać pieniądze i odpisać 1% od podatku?</u></strong>
<br/> 
<br/>Aby znależć organizację można skorzystać z bazy Organizacji Pożytku Publicznego umieszczonej w portalu <a href=www.ngo.pl
Specjalnie dla internautów portalu tarnow.pl wyszukiwanie jest sprecyzowane do organizacji z Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Oprócz podstawowych informacji w bazie są wiadomości o działalności, historii organizacji. Niestety kilka z nich nie umieściło nr konta. Prosimy ich przedstawicieli o kontakt mailowy z tarnow.pl w celu uzupełnienia wpisów, nasz mail web@umt.tarnow.pl   
      
Organizacje pożytku publicznego z Tarnowa szukaj

Organizacje pożytku publicznego z Tarnowa i powiatu tarnowskiego szukaj
 
 
Poniżej podajemy także listę organizacji, stowarzyszeń, fundacji z Tarnowa i powiatu tarnowskiego, które mają status Organizacji Pożytku Publicznego. Tak więc przekazując pieniądze na ich konta można skorzystać z 1% odpisu z podatku.
(spis wg porządku alfabetycznego). UWAGA! W danych kilku organizacji brakuje nr konta. Przedstawicielii tych organizacji prosimy o kontakt z portalem tarnow.pl w celu uzupełnienia wpisów o numer konta i krótką informację na co dana organizacja chce przeznaczyc pieniądze. Czekamy na maile pod adresem web@umt.tarnow.pl    
      

1. Caritas Diecezji Tarnowskiej
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów
014 631 73 20 , faks 014 631 73 29
e-mail: caritas@diecezja.tarnow.pl
www.caritas.diecezja.tarnow.pl
PKO BP I O/Tarnów  - nr konta: 81 1020 4955 0000 7102 0061 4149
dopisek: "jeden procent dla Caritas"
 
Na co przeznaczymy otrzymane środki?
- pomoc dzieciom z rodzin ubogich, wielodzietnych, a także wywodzących się ze środowisk patologicznych;
- leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
- leczenie i pielęgnacje osób chorych;
- opiekę nad osobami starszymi, samotnymi i pozbawionymi samodzielności;
- ratowanie bezdomnych i pomoc w wychodzeniu z bezdomności;
opiekę hospicyjną nad osobami chorymi, w ostatnim stadium życia.
Wymienione zadania Caritas realizuje przede wszystkim w swoich placówkach specjalistycznych.
Dziękujemy za ubiegłoroczne zaufanie okazane Caritas i wsparcie naszych działań charytatywnych. Otrzymaliśmy wówczas w ramach przekazanego 1% podatku - 316.071 zł. Zostały one przeznaczone na opiekę paliatywną osób w terminalnym stadium życia w Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej i działalność tamtejszego Domu Pomocy Społecznej, poszerzenie bazy rehabilitacyjnej w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych oraz na pomoc chorym w leczeniu i zakupie lekarstw.
 
 
2. Fundacja "Kromka Chleba"
ul. Bandrowskiego 27
33-100 Tarnów
014 626 39 72
www.kromkachleba.pl
Bank Śląśki - nr konta: 53 1050 1562 1000 0022 7323 6113
 
 Na co przeznaczymy otrzymane środki?     
  - na dalsze prowadzenie Misji Dworcowej - czyli łazienki dla bezdomnych przy stacji kolejowej w Tarnowie (co tydzień korzysta z niej kilkudziesięciu bezdomnych, na miejscu mogą się umyć , przebrać w świeże ubranie). Misja działa od lutego 2004 roku.    
  - na otwarcie noclegowni dla bezdomnych
Chcemy by było w niej 12 miejsc - 8 dla mężczyzn, 4 dla kobiet. Noclegowania powstałaby w pobliżu Misji - podkreśla Anna Czech - prezes fundacji "Kromka Chleba".    
  - jeśli pieniędzy byłoby więcej powstanie także świetlica dla bezdomnych
 
 
3. Fundacja "Zmieńmy Świat"
ul. Lwowska 55
33-100 Tarnów
014 621 95 11, 0606 124 073
http://www.fundacjazmienmyswiat.tarnow.pl/
Bank Ochrony Środowiska O/Tarnów  - nr konta: 60 1540 1203 2001 4288 0006 0001 
     
        
Na co przeznaczymy otrzymane środki?     
  - na dalsze prowadzenie w Tarnowie akcji na rzecz bezdomnych zwierząt , zajmujemy się leczeniem i sterylizacją bezpańskich kotów
- pomagamy 30 osobom starszym, emertykom w dokarmianiu kotów.
Chcielibyśmy także wydać ulotki imformujące jak można w prosty sposób pomagać zwierzętom - mówi Krzysztof Giemza z fundacji.
 
 
4. Fundacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie "Semper Primus"
ul. Piłsudskiego 4, 33-100 Tarnów
PKO Bank Polski S.A. II O/Tarnów - nr konta: 13 1020 4955 0000 7002 0008 7742
 
 
5. Fundacja Polska "Arka"
ul. Żeromskiego 19
33-100 Tarnów
 
 
  6. Izba Przemysłowo - Handlowa
ul. Słoneczna 32/9
33-100 Tarnów
014 621 57 96 , faks 014 621 57 96
e-mail: iph@ chamber-tarnow.com.pl
www.chamber-tarnow.com.pl
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA  - nr konta: 70 1060 0076 0000 3200 0022 7686 
     
        
Na co przeznaczymy otrzymane środki?     
  - dalsze prowadzenie bezpłatnych konsultacji dla przedsiębiorców, osób rozpoczynających prowadzenie własnej firmy, konsultacje dotyczą możliwości pozyskania funduszy unijnych
Co tydzień co najmniej 10 osób korzysta z nasze pomocy - podkreśla Barbara Przybysz z IPH.
 
 
7. Klub Sportowy "Iskra" w Tarnowie
ul. Krzyska 116a
33-100 Tarnów
BOŚ/ o Tarnów  - nr konta: 10 1540 1203 2001 4282 6756 0001     
        
Na co przeznaczymy otrzymane środki?     
  - wiecęj ławek wokół boiska,     
  - marzeniem jest wybudowanie zaplecza gospodarczego przy stadionie (szatnia, prysznice, sala) gotowy jest projekt
Obecnie w klubie gra ok. 120 osób - od tramkarzy, juniorów po seniorów. Jest też drużyna dziewcząt , ale mają problemy ze znalezieniem przeciwniczek - podkreśla Kazmierz Żak wiceprezes klubu.
 
 
8. Liga Kobiet Polskich - Zarząd Wojewódzki z Siedzibą w Tarnowie
ul. Graniczna 8a
33-100 Tarnów
014 621 23 86, faks 014 621 23 86
PKO Bank Polski /o Tarnów - nr konta - 84 1020 4955 0000 710200 116582      
        
Na co przeznaczymy otrzymane środki?     
  - zajmujemy się pomocą ofiarom przemocy domową, prowadzimy terapię, pomocy udzielaja psycholodzy, prawnicy,
- prowadzimy dyżury przy telefonie zaufania Niebieska Linia
Rocznie pomagamy około 400 osobom, kobietom, dzieciom i także mężczyznom - podkreśla Stanisława Czernik Adamczyk - przewodnicząca Ligi Kobiet Polskich Zarządu Wojewódzkiego z siedzibą w Tarnowie.
 
 
9. Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" w Wojniczu
ul. Warszawska 43
32-830 Wojnicz
014 679 03 11, 0 14 679 04 23
Bank Spółdzielczy Rzemiosła O/Wojnicz ul. Nowa 5  - nr konta: 38 8589 0006 0010 0000 0332 0001
 
 
10. Miejski Klub Sportowy "Tarnovia" w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 9
33-100 Tarnów
014 621 16 74
Nr konta: 93 10 9018 38 0000 0001 0276 7656
 
 
11. Parafialny Klub Sportowy "Jedność"
Paleśnica 1
32-842 Paleśnica
014 665 41 47
Nr konta: 43 8589 0006 0140 0000 0462 0001
 
 
12. Polski Czerwony Krzyż
Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie
ul. Studencka 19, 31-116 Kraków
Nr konta: 58 1050 1445 1000 0022 8908 8615
tytułem: 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zarząd Rejonowy PCK w Tarnowie dla POWIATU GRODZKIEGO (lub ZIEMSKIEGO).
 
 
13. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Tarnowie
ul. Rogoyskiego 2
014 623 63 51, fax 627 61 68
Bank BPH S. A. o/Tarnów  - nr konta: 53 1060 0076 0000 3200 00641600
 
 
14. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół Świat Pracy"
ul. Krasińskiego 10
33-100 Tarnów
014 628 84 08
PKO BP SA II O/Tarnów - nr konta: 43 1020 4955 0007 5020 0675 165
 
 
15. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy
ul. PCK 8/1
33-100 Tarnów
014 621 68 89
PKO Bank Polski O/Tarnów  - nr konta: 73 1020 4955 0000 7102 0060 7697
 
 
16. Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Tarnowie
ul. Waryńskiego 16
33-100 Tarnów
 
 
17. Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie - Zakliczyn
Grabina 11
32-840 Zakliczyn
014 665 36 31, 665 26 31 , faks 014 665 36 31
http://www.samarytanie.org.pl/index.html
Bank Śląski Katowice S.A. Oddział Tarnów - nr konta: 10 1050 1562 1000 0012 0316 2084
 
 
18. Stowarzyszenie "Bądźmy Razem" na rzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Romanowicza 9
33-100 Tarnów
Bank Pocztowy S.A. o/Tarnów  - nr konta: 2013 2014 6528 1841 2220 0000 01 z dopiskiem "Procent"
 
 
19. Stowarzyszenie "Dajmy Dzieciom Miłość"
ul. Rzemieślnicza 22
33-113 Zgłobice
014 622 09 52, 0602 600 060
Kredyt Bank o/Tarnów  -  nr konta: 50 1500 1748 1217 4002 4722 0000
 
 
20. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Piast" im. Wincentego Witosa
Wola Rzędzińska 297A
33-150 Wola Rzędzińska
014 679 33 50
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kraków Filia Tarnów - nr konta: 88 1130 1150 0700 0000 0005 4720
 
 
21. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom "Prometeusz"
ul. Zbylitowskich 95
33-113 Zbylitowska Góra
014 633 19 30
PKO BP - nr konta: 67 1020 4955 0000 7102 0055 5425
 
 
22. Stowarzyszenie Pomocy Dializowanym "Nadzieja"
Os. Legionów Dąbrowskiego 9/45
33-100 Tarnów
014 631 03 13
http://republika.pl/stowarzyszenie_nadzieja/
PKO BP S.A /o Tarnów  - nr konta: 78 1020 4955 0000 7402 0061 9973     
        
Na co przeznaczymy otrzymane środki?      
Nasze stowarzyszenie ma na celu zebrać odpowiednie fundusze na zakup bardzo potrzebnego na naszym oddziale sprzętu do dializ oraz wspomóc naszych pacjentów przy zakupie bardzo drogich leków. Wpływy uzyskane z 1% podatku oraz darowizn w 2005 roku zostały wykorzystane na zakup niezbędnego wyposażenia dla stacji dializ (materace, pościel) oraz leki.
 
 
23. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Bez Barier"
Rynek 1
32-840 Zakliczyn
014 665 39 99 , faks 014 665 34 27
http://www.bezbarier-zakliczyn.prv.pl/
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Zakliczyn - nr konta: 77 8589 0006 0140 0000 1267 0001
 
 
24. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej
ul. Bema 14
33-100 Tarnów
014 626-21-61
PKO S.A.  - nr konta: 81 1240 1910 1111 0000 0897 9388
 
 
25. Stowarzyszenie Wspierające Leczenie Dzieci Chorych
ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów
014 631 01 00, 631 04 83 , faks 014 621 36 37
Nr konta: 26 1930 1839 2007 0071 1834 0001
 
 
26. Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier
ul. Waryńskiego 10, 33-100 Tarnów
014 621 17 06
Bank Gospodarstwa Krajowego o/ w Krakowie, filia w Tarnowie - nr konta: 11 3011 50 8040 017 270061
 
 
27. Towarzystwo Promocji Oświaty Ekologicznej
ul. Reymonta 30
33-100 Tarnów
014 627 53 29
BOŚ S.A. o/Tarnów  - nr konta: 67 1540 1203 2001 4283 7215 0001
 
 
28. Towarzystwo Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
ul. Brodzińskiego 6
33-100 Tarnów
014 622 21 63 , faks: 014 621 81 15
http://www.iii-lo.tarnow.pl/
Bank Śląśki / o Tarnów - nr konta: 18 1050 1562 1000 0012 0064 9737   
      
Na co przeznaczymy otrzymane środki?
- na stypendia dla dzieci uzdolnionych, na sprzęt komuterowy, pomoce dydaktyczne w szkole
 
 
29. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Tarnowie
ul. Dworcowa 5
33-100 Tarnów
Nr konta: 52 1050 1562 1000 0012 0005 6552
 
Na co przeznaczymy pieniadze: 
  - na prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego „Radosna Przystań” przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Tarnowie,
Do Ogniska uczęszcza 35 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. W większości pochodzą one z rodzin patologicznych lub zagrożonych patologią, często bardzo biednych. Ognisko jest czynne w dni nauki szkolnej, od godz. 14.00 do 18.00. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych wychowawców i nauczycieli. Dzieci chodzą na basen, mają zajęcia sportowe, kulinarne, muzyczne, plastyczne. Bardzo lubią przebywać w Ognisku; często pojawiają się jeszcze przed otwarciem, a wychodzą, ponaglane, po oficjalnym zamknięciu. Codziennie otrzymują też posiłek - kanapki, drożdżówki itp.
- Niestety, borykamy się z olbrzymimi problemami finansowymi. Obawiamy się konieczności zamknięcia placówki. Dzieci musiałyby wrócić na ulice, gdzie wcześniej spędzały czas. Nawet najmniejsza suma znaczy dla nas bardzo dużo, dzienny koszt wyżywienia 35-ciu dzieci to ok. 30 zł. - podkreśla prowadząca ognisko Magdalena Trusz.
 
 
30. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Komenda Hufca im. Gen. J. Bema w Tarnowie
ul. Konarskiego 17
33-100 Tarnów
e-mail: zhp-tarnow@tlen.pl
www.1procent-tarnow.prv.pl
Pekao S.A. I O/Tarnów  - 55 1240 1910 1111 0010 0893 1031 z dopiskiem "1% dla ZHP"   
      
Na co przeznaczymy otrzymane środki?
- wypoczynek dla najbiedniejszych dziec (biwaki w górach, obozy na morzem
- szkolenie instruktorów  
  Chcielibyśmy, by harcerze z mniej zamożnych rodzin mogli spędzić wakacje np. nad morzem w Rogowie i zapłacili za wyjazd tylko część kwoty. Tarnowski hufiec ma ok. 500 harcerzy - mówi komendant hufca phm Jerzy Gacoń.
 
 
Źródło - www.tarnow.pl
 
 
DYSKUSJA MODEROWANA
Komentarze do tego artykułu są moderowane. Oznacza to, że Twój komentarz pojawi się na stronie po zaakceptowaniu go przez moderatora. Nie zostanie zaakceptowany żaden komentarz zawierający wulgaryzmy wypowiedziane wprost, skrótami lub wygwiazdkowane. Prosimy używać języka polskiego z zachowaniem zasad pisowni. Nie tolerujemy TaKiEgO StYlU PiSaNiA. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za opinie wyrażane przez internautów.
Komentarze ( 0 )


Tarnow.net.pl  |   Kontakt  |   Reklama
Tarnow.net.pl - Dobre strony Tarnowa (c) Integra 2003-2015. Kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie wyłącznie za zgodą redakcji.
Kontakt z redakcją | Czcionka strony : zwykła / duża  ^TOP^

0.0469