Dodatek energetyczny dostępny dla mieszkańców
access_time 2013-12-27 16:43:18
MOPS informuje, że od 1 stycznia 2014 r. osoby, które pobierają dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia - zryczałtowanego dodatku energetycznego. Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.
Dodatek energetyczny będzie przyznawany i wypłacany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984). Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić 3 warunki: 1. Być odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej czyli osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm. ); 2. Być stroną umową kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym; 3. Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30 proc. iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Wysokość limitu, wynosi: 1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób; 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązującego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego: 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,36 zł miesięcznie, 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,77 zł miesięcznie, 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,93 zł miesięcznie. Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Na rachunek bankowy odbiorcy wrażliwego lub w Kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. Wnioski o dodatek energetyczny można składać od dnia 2 stycznia 2014 r. w filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie tj. przy ul. Granicznej 8A pok. nr 1, oraz przy ul. Goldhammera 3 pok. nr 12 , informacje można uzyskać pod nr tel. 14 688 20 22. Zobacz także:
  • MOPS zbroi się na zimę
  • Komentarze...