Ruszyła rekrutacja w PWSZ
access_time 2013-06-28 20:32:14
W poniedziałek, 24 czerwca, w PWSZ rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2013/2014. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów uczelnia przygotowała 1772 miejsca, w tym 1332 na studiach stacjonarnych i 440 na studiach niestacjonarnych. Rekrutacja potrwa do 19 lipca.
Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku, zgodnie z raportem miesięcznika Perspektywy dotyczącym stanu państwowych wyższych szkół zawodowych, tarnowska PWSZ przyjęła na pierwszy rok studiów ogółem, największą liczbę kandydatów spośród wszystkich pwszetów w Polsce. W kategorii kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych również przodowała tarnowska uczelnia wyższa. Przyjęła na tzw. studia dzienne o prawie 200 osób więcej niż następna w raporcie PWSZ z Białej Podlaskiej. PWSZ w Tarnowie systematycznie poszerza ofertę kształcenia. W tym roku kandydatom zaproponowano nowe specjalności lub specjalizacje takie jak administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, ekonomika gospodarki żywnościowej, ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim, język niemiecki w biznesie z lektoratem języka szwedzkiego, matematyka stosowana, matematyka finansowa i aktuarialna, gimnastyka korekcyjna z odnową biologiczną. Wśród kierunków, które z roku na rok cieszą się największym zainteresowaniem, oprócz administracji, ekonomii, fizjoterapii i filologii angielskiej jest m.in. pielęgniarstwo, które cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Niestety, Uczelnia w dalszym ciągu oczekuje na pozytywną decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie studiów magisterskich na pielęgniarstwie. Władze Uczelni liczą również na utrzymanie tendencji zwiększonego zainteresowania kierunkami ścisłymi i inżynierskimi. Wprowadzenie obowiązkowej matury z matematyki pozwoliło zaobserwować wzrost liczby kandydatów na kierunki takie jak np. inżynieria materiałowa, elektronika i telekomunikacja, informatyka. Szczególnie interesująca może być dla kandydatów propozycja Zakładu Matematyki, który zreformował program na kierunku matematyka i proponuje nową specjalność matematyka finansowa i aktuarialna. Zawód aktuariusza czyli profesjonalisty z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem jest w ostatnich latach uważany za jeden z najbardziej obiecujących zawodów. W tegorocznej rekrutacji przygotowano dla kandydatów na studia kolejne ułatwienia. Uczelnia konsekwentnie rozwija procedury przeprowadzane za pośrednictwem sieci Internet. Podania składa się wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów. Uczelnia w ogóle nie stosuje na tym etapie tradycyjnych papierowych podań opierając się na dokumentacji cyfrowej. Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów nie muszą więc w ogóle pojawiać się w siedzibie Uczelni. Należy pamiętać jedynie o wniesieniu opłaty rekrutacyjnej. Obecność kandydata jest wymagana dopiero w drugim etapie postępowania - przy wpisie na I rok studiów, wtedy też należy donieść oryginały wymaganych dokumentów. Osoby, które wyjeżdżają np. za granicę i nie będą mogły dopełnić osobiście tego obowiązku, mogą w tym celu pisemnie upoważnić rodziców lub znajomych. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na I rok będą miały czas na dokonanie wpisu do 14 sierpnia. Tegoroczną nowością jest wprowadzenie do Systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów mechanizmów pozwalających po wyrażeniu przez kandydata zgody, na automatyczne pobranie danych dotyczących świadectwa maturalnego i uzyskanych ocen z Krajowego Rejestru Matur. Dzięki tej modyfikacji, kandydaci, którzy w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia, mogą w systemie ERK dokonać wyboru kierunku studiów jeszcze przed ogłoszeniem wyników egzaminu maturalnego. Rekrutacja na studia magisterskie z filologii polskiej prowadzona jest w terminach tożsamych z rekrutacją na studia licencjackie i inżynierskie. Uczelnia prowadzi również rekrutację na studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo. Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia ogłosił wyniki przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w roku 2013 - nabór jesienny. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie znalazła się w gronie 68 uczelni wyższych z całego kraju, z którymi Ministerstwo Zdrowia zawrze umowę ramową na prowadzenie studiów pomostowych. Umowa umożliwia przejście do kolejnego etapu, w którym w drodze negocjacji, przy zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych, uzgodnione zostaną szczegółowe warunki dofinansowania studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo. Z uczelniami, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze zostaną podpisane umowy o udzielenie zamówienia publicznego (umowy wykonawcze). Informacje szczegółowe na temat zasad przyjęć i terminów dostępne są na portalu informacyjnym dla kandydatów www.kandydat.pwsztar.edu.pl
Komentarze...