ZUS Tarnów: abolicja składkowa dla przedsiębiorców
access_time 2013-01-11 13:14:22
Długi w ZUS przestaną spędzać dawnym przedsiębiorcom sen z powiek. 15 stycznia wchodzi w życie abolicja dla przedsiębiorców. Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.
KTO JEST UPRAWNIONY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU?
 • Osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.
 • Spadkobiercy i osoby trzecie wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. JAKIE NALEŻNOŚCI PODLEGAJĄCE UMORZENIU?
 • Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne
 • Odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu
 • Opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu. JAKIE SĄ WARUNKI UMORZENIA NALEŻNOŚCI?
 • Nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności niepodlegających umorzeniu za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r. Bądź też
 • spłata należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty. TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o umorzenie należności w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Natomiast osoby, którym ZUS po dniu wejścia w życie ustawy wyda decyzję o:
 • podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,
 • wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,
 • przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią będą mogły złożyć taki wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, chyba że termin 24 miesięcy jest dłuższy. NIEZBĘDNE DOKUMENTY
 • W przypadku osób nie prowadzących pozarolniczej działalności w dniu 1 września 2012 r. oraz w dniu złożenia wniosku o umorzenie, jedynym dokumentem będzie poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności, dostępny na stronie www.zus.pl
 • W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu złożenia wniosku o umorzenie, dokumentami składanymi przez dłużnika będą: - poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności, - wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: www.uokik.gov.pl - wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: www.dziennikustaw.gov.pl - oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej (druk oświadczenia jest dostępny w jednostkach ZUS oraz na stronie: www.zus.pl), - zaświadczenia/oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. W stosunku do tej grupy płatników postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej warunki umorzenia zostanie zawieszone do dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej. DODATKOWE UDOGODNIENIA DLA PŁATNIKÓW Wnioski w sprawie umorzenia należności dostępne są:
 • na stronie www.zus.pl
 • na Sali Obsługi Klientów w każdej jednostce ZUS (wykaz jednostek oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie www.zus.pl). ZUS przygotował także szczegółowe ulotki informacyjne w dwóch wersjach: - dla osób prowadzących działalność w dniu 1 września 2012 r. lub w dniu złożenia wniosku o umorzenie - dla osób, które przed 1 września 2012 r. zakończyły prowadzenie działalności.
 • Komentarze...