Regulamin konkursu "Dlaczego wilk miał wielkie oczy?"
access_time 2011-04-03 11:07:27

%%br%%

 

I Postanowienia Ogólne


1.1 Organizatorem konkursu jest firma „Integra” z siedzibą w Tarnowie przy ul. Graniczna 8A oraz Fabrykasoczwek.pl
1.2 Nagrodami w konkursie są: Nagroda główna zapas soczewek oraz płynów na rok o wartości 500 zł (np. 4 opakowania soczewek Acuvue Oasys plus 4 płyny Opti Free Express). Nagrody pozostałe: 5 bonów o wartości 70 zł na soczewki kontaktowe. 10 płynów 360 ml Opti Free Express, Replenish, Renu Multiplus, Renu Mps (do wyboru przez zwycięzce)

1.3 Fundatorem nagród jest Fabrykasoczwek.pl

1.4 Konkurs trwa od 1 kwietnia 2011 r. do 6 maja 2011 r.

1.5 Konkurs organizowany jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Portalu Tarnow.net.pl.
1.6 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu "Dlaczego wilk miał wielkie oczy?" polegającego na przesłaniu zgłoszenia wraz z odpowiedziami na pytania "Dlaczego wilk miał wielkie oczy?" oraz "Ile kosztuje płyn Opti-Free Express 355 ml w sklepie internetowym www.fabrykasoczewek?" wraz z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu.

1.6 Definicje. Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

  • Regulamin – niniejszy regulamin

  • Konkurs – konkurs opisany w ust. 1.6 

  • Fundator –Fabrykasoczewek.pl

  • Zgłoszenie – e-mail o treści z tematem „SOCZEWKI” dostarczony na skrzynkę pocztową redakcja@tarnow.net.pl zawierający uzasadnienie dlaczego według zgłaszającego wilk miał wielkie oczy oraz ile kosztuje płyn Opti-Free Express 355 ml w sklepie www.fabrykasoczewek wraz z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu.

  • Uczestnik – Użytkownik, który zgłosił się do Konkursu wysyłając Zgłoszenie

  • Portal – portal internetowy, prowadzony przez firmę Integra, pod adresem www.tarnow.net.pl

  • Komisja Konkursowa – w skład w której wchodzą przedstawiciele Organizatorów, czuwającą nad przebiegiem konkursu i przeprowadzająca losowanie

  • Zwycięzca – Uczestnik, który spełnił wymogi formalne Regulaminy i został wybrany przez Komisję


II Zasady uczestnictwa w Konkursie 


2.1 Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące użytkownikami Portalu, które w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora i Fundatora. 

2.3 Zgłoszenie w konkursie oznacza zgodę na publikację imienia, nazwiska i odpowiedzi Uczestnika.

2.4. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane. Zapis ten stosuje się odpowiednio do udzielanych w Konkursie odpowiedzi. 

2.5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 

2.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika konkursu. 

2.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie w zgłoszeniach do Konkursu nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników konkursu. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 

2.8 Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich zasad określonych w Regulaminie. 

III Zasady przyznawania nagród konkursowych 


3.1. Zadaniem Uczestników konkursu jest wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: redakcja@tarnow.net.pl wraz z danymi osobowymi i numerem kontaktowym, w temacie e-mail wpisując „SOCZEWKI”. 

3.2. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy Konkursu jest udzielenie najciekawszej odpowiedzi na pytanie "Dlaczego wilk miał wielkie oczy?" oraz prawidłowej odpowiedzi na pytanie "Ile kosztuje płyn Opti-Free Express 355 ml w sklepie internetowym www.fabrykasoczewe.pl? oraz podanie wszystkich prawdziwych danych uwzględnionych w pkt. 3.1. Wyboru Zwycięzcy dokona Komisja Konkursowa.

3.3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatorów. Komisja będzie m.in. nadzorować prawidłowość sporządzenia listy nagrodzonych Uczestników konkursu i na jej podstawie przyzna Nagrody konkursowe, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem zwycięzcy Konkursu oraz przyznanych mu nagród.

3.4. Zwycięzca, aby skorzystać z Kuracji musi wyrazić pisemną zgodę na publikację swoich danych personalnych i udzielonych odpowiedzi.

3.5. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: zapas soczewek oraz płynów na rok o wartości 500 zł (np. 4 opakowania soczewek Acuvue Oasys plus 4 płyny Opti Free Express), 5 bonów o wartości 70 zł na soczewki kontaktowe, 10 płynów 360 ml Opti Free Express, Replenish, Renu Multiplus, Renu Mps (do wyboru).

3.6. W Konkursie nagrodzonych zostanie co najmniej 11 Uczestników.

3.7. Nagrody, określone w pkt 3.5. nie podlegają wymianie na ich równowartość w ekwiwalencie pieniężnym, ani na nagrody innego rodzaju. 

3.9. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.  3.10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu bez podania przyczyny oraz zmiany nagród dla Zwycięzcy.

IV Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie


4.1 Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie www.tarnow.net.pl.

4.2 Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie i aby otrzymać nagrodę będzie musiał osobiście odebrać ją w sklepie Fabryka Soczewek przy ulicy Wałowej 2 w Tarnowie.

4.3 Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach Portalu Tarnow.net.pl. Personalia Zwycięzcy będą opublikowane na stronach serwisu Tarnow.net.pl po zakończeniu procesu zbierania danych. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w punktach 4.2 oraz 4.3 powyżej nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu kolejnemu wedle kryteriów konkursowych. 

4.4 Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.

4.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu. 

4.6 Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników ulegają przepadkowi.

V Postępowanie reklamacyjne 


5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. 

5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mailowy: redakcja@tarnow.net.pl 

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

VI Dane Osobowe 


6.1 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

6.2 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest firma Integra Paweł Mróz z siedzibą w Tarnowie. 

6.3 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych określonych w niniejszym regulaminie, przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. 

6.4 Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia. 

VII Postanowienia końcowe 


7.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.tarnow.net.pl 

7.2 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z Konkursem mają wyłącznie charakter informacyjny. 

7.3 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników. 

7.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem i będą rozstrzygane przez Sąd właściwy stosownie do obowiązujących przepisów. 

7.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Komentarze...