Kolejny budżet rozwoju przyjęty bez głosu sprzeciwu
access_time 2011-01-20 15:28:52
Inwestycje poprawiające komfort życia mieszkańców. Tak najkrócej opisać można najważniejsze założenia tegorocznego budżetu Tarnowa. Dokument został przyjęty przez radnych na czwartkowej sesji samorządu.


Prezydent Ryszard Ścigała podziękował rajcom za współpracę, dobre podejście do rozwoju miasta, zadeklarował dalsze, tak mocno skuteczne, pozyskiwanie środków zewnętrznych na ten cel.

Główne cele opracowania to rozwój i poprawa wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta, budowa infrastruktury sprzyjającej rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, estetyzacja oraz rozbudowa i modernizacja czasu wolnego. Najwięcej wydatków pochłoną: oświata i edukacja, w dalszej kolejności transport, ochrona zdrowia, kultura, sport a także bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wiele inwestycji będzie współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Tarnów, jak wielokrotnie formowaliśmy, jest liderem w zakresie pozyskiwania pieniędzy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Małopolsce.

Tegoroczny budżet przewiduje ponad 495 mln zł dochodów i przeszło 583 mln zł wydatków. Zaplanowane w nim najważniejsze inwestycje to przede wszystkim kontynuacja przebicia drogowego od autostrady do ul. Tuchowskiej oraz rewitalizacja centrum miasta - modernizacja placu Rybnego i otoczenia Bimy, rekonstrukcja dawnych murów obronnych i remont ul. Krakowskiej. Zadłużenie przewidziano na bezpiecznym poziomie ponad 54%, przy wskaźniku dopuszczalnym - 60%.

W tym rozpocznie się ponadto budowa nowej siedziby przedszkola przy ul. Olszynowej, jednym z najważniejszych zadań jest także termomodernizacja ponad 40 obiektów użyteczności publicznej - głównie szkół, przedszkoli, domów pomocy społecznej czy domów dziecka. Program ten zrealizowany zostanie do roku 2013.

Budżet zakłada również następne inwestycje drogowe. Wśród nich wymienić należy budowę dużego ronda przy al. Jana Pawła II i ul. Błonie oraz przebudowę ul. Spokojnej.

Do ważnych działań zaliczyć trzeba także te związane z ochroną przeciwpowodziową. Należą do nich: budowa przepompowni wraz ze zbiornikiem retencyjnym przy ul. Spytki z Melsztyna oraz przebudowa koryta Wątoku.

W sferze opieki socjalnej powstaną nowe mieszkania komunalne i socjalne. Na ten cel zaadaptowane zostaną budynki przy ul. Pszennej i Konnej. Rozpoczęta zostanie budowa domu dla bezdomnych, który powstanie przy ul. Prostopałej. Działkę przekazała tarnowska Caritas.

Główne inwestycje jednoroczne to m.in. budowa nowych parkingów, objecie udziałów miasta w Tarnowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego a przez to udostępnienie większej liczbie tarnowian mieszkań będących w zasobach TTBS oraz wspominana na wstępie rewitalizacja centrum Tarnowa.

W planach są też inwestycje związane z informatyzacją Tarnowa - rozbudowa sieci szerokopasmowych w systemie Edunet, poprawa dostępności do usług publicznych i jakości w zarządzaniu miastem. Ponadto, jak informowaliśmy, rozpocznie się proces wprowadzania tzw. karty mieszkańca, dzięki której tarnowianie będą mogli płacić za miejskie usługi oraz system informacji przestrzennej, wspomagający zarządzanie Tarnowem, szczególnie w sferze nieruchomości.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...