Nowe projekty inwestycyjne władz Tarnowa
access_time 2009-10-22 10:25:40
Obecne władze Tarnowa przedstawiają kolejne projekty, które zostaną ujęte w tzw. "Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miasta Tarnowa na lata 2008-2013". Są to projekty związane zarówno z budownictwem jak i sportem oraz promocją miasta.

„Modernizacja miejskich obiektów sportowych”

Samorząd Gminy Miasta Tarnowa kładzie duży nacisk na rozszerzenie możliwości spędzania wolnego czasu przez Tarnowian oraz poprawę bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie całego miasta.

Celem projektu jest dostosowanie standardu bazy obiektów sportowo – rekreacyjnych zarówno do potrzeb mieszkańców, jak i oczekiwań osób przyjezdnych. Od lat na remonty, modernizację i inwestycje w tej sferze nie przeznaczano wystarczających środków, co w chwili obecnej jest widoczne i skutkuje znacznym spadkiem atrakcyjności oferty rekreacyjno-sportowej miasta. W ramach tego projektu istniejące już, a będące w złym stanie technicznym obiekty sportowo - rekreacyjne systematycznie będą remontowane i doposażone tak, aby uzupełnić wraz z pozostałymi obiektami ofertę rekreacyjno – sportową miasta. Pozwoli to na rozwój turystyki oraz zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców.

W ramach tego projektu przewiduje się wydatkowanie części środków na niezbędne prace zabezpieczające obiekt Stadionu Miejskiego w Tarnowie – Mościcach. Ponadto, celem skorzystania z możliwości ubiegania się o wpisanie modernizacji Stadionu Miejskiego, jako inwestycji współfinansowanej ze środków Ministra Sportu i Turystyki zachodzi konieczność aktualizacji dokumentacji technicznej oraz określenia ostatecznej funkcjonalności i przyszłego wykorzystania obiektu.

„Budowa nowego budynku Przedszkola Publicznego Nr 8 przy ul. Olszynowej w Tarnowie”

To pierwsza od dwudziestu lat budowa nowego przedszkola w Tarnowie. Ostatnie przedszkole, jakie w naszym mieście wybudowano, to przedszkole nr 32 przy ul. Długiej. Budowa nowego budynku przedszkola jest konieczna z uwagi na bardzo zły stan techniczny obecnego budynku, którego dalsza eksploatacja może zagrażać bezpieczeństwu dzieci. Budowa dwukondygnacyjnego budynku rozpocznie się w 2010 r., a w 2011 r. placówka będzie oddana do użytku. W bieżącym roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa. Nowe przedszkole powstanie na tej samej działce, a budynek obecnego przedszkola po wybudowaniu nowego zostanie wyburzony.

„Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie Gminą Miasta Tarnowa”

Projekt związany jest z wdrożeniem kolejnego elementu związanego z nowoczesnym zarządzaniem w Urzędzie Miasta Tarnowa, umożliwiającym szybki dostęp bo baz danych geodezyjnych, zawierającym kompleksowe informacje przestrzenne, które do tej pory były rozproszone i ich gromadzenie wpływało na wydłużenie czasu rozpatrywania spraw.

Powstały w wyniku realizacji projektu system informacji przestrzennej umożliwi gromadzenie, aktualizację i udostępnianie interaktywnych map i zestawień. Zintegrowany system będzie oparty na danych pochodzących z ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej oraz ortofotomapy, do których interaktywnie łączone będą inne dowolne bazy danych. System będzie w stanie połączyć podobne materiały niezależnie od miejsca pochodzenia (np. wydziały UMT, jednostki organizacyjne GMT i inne), a następnie generować dowolne informacje, raporty, zestawienia na żądania użytkowników.

„Rozbudowa i przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tarnowie”

Celem projektu jest poprawa funkcjonalności i standardów użytkowania obiektu Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Klikowskiej w Tarnowie. W obiekcie odbywają się zajęcia rehabilitacji ruchowej i manualnej dla osób o różnym poziomie niepełnosprawności.
W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa i przebudowa budynku wraz z adaptacją poddasza nieużytkowego; zaprojektowano zmianę układu i funkcji niektórych pomieszczeń oraz nowe pomieszczenia. Zadanie obejmuje między innymi: przebudowę istniejącej kuchni, wydzielenie dodatkowych pracowni: technicznej, rękodzieła, zajęć technicznych oraz montaż dźwigu platformowego.

"Budowa rotundy "Panorama Siedmiogrodzka" " Jednym z ważnych elementów promocyjnych Gminy Miasta Tarnowa, rodzimych magnesów przyciągających turystów są fragmenty Panoramy Siedmiogrodzkiej – monumentalnego dzieła Jana Styki o wymiarach 120 x 15 m. W ubiegłym roku GMT wykonała pomniejszoną replikę dzieła w skali 1:2,5. Celem projektu jest budowa miejsca ekspozycji obecnych oraz nabywanych przez miasto kolejnych fragmentów Panoramy, na tle repliki wykonanej w skali 1:1, wykorzystaniem nowoczesnych technik wizualizacji (np. hologramy, laser i inne). Powstały projekt będzie stanowił nowoczesny motor wpływający na zwiększenie atrakcyjności miasta i ilość turystów.

Komentarze...