Wykonanie budżetu, pomoc dla sportowców oraz zmiana zasad gospodarowania nieruchomościami
access_time 2008-02-27 13:13:32
26 lutego, na wczorajszej konferencji UMT poruszonych zostało kilka istotnych spraw dla miasta. Pomoc dla sportu kwalifikowanego, wykonanie budżetu i absolutorium a także zmiana zasad gospodarowania nieruchomościami to niektóre tematy przedstawiane przez Urząd Miasta.

Zarówno Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tarnowie, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tarnowa za rok 2007. Komisja rewizyjna przedłożyła Radzie Miejskiej wniosek o udzielenie Prezydentowi Miasta Tarnowa absolutorium.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tarnowie na posiedzeniu w dniu 13 lutego zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za rok 2007. Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania oraz wyjaśnieniami złożonymi w odpowiedzi na szczegółowe pytania członków Komisji postanowiono jednomyślnie pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu Gminy Miasta Tarnowa za rok 2007.

Podczas tego samego posiedzenia Komisja jednogłośnie przyjęła i przedłożyła Radzie Miejskiej wniosek o udzielenie Prezydentowi Miasta Tarnowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007. Regionalna Izba Obrachunkowa Krakowie w opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tarnowa za rok 2007 w dniu 22 lutego. Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Prezydenta Miasta Tarnowa sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tarnowa za rok 2007.

Łączne, zrealizowane dochody Miasta Tarnowa za 2007 rok wyniosły 352.718.769,55 zł, stanowiąc 101,07 % uchwalonego planu rocznego. W porównaniu z pierwotnym planem dochodów z Uchwały Budżetowej Miasta Tarnowa na 2007 rok, plan na koniec roku był większy o 8.925.791 zł. Różnice w planie na początku i na koniec roku wynikały ze zmian planu dochodów w ciągu roku.

Uchwalony budżet określał plan wydatków na kwotę 352.897.757 zł. Na przestrzeni 2007 r. plan wydatków uległ zwiększeniu o 9.419.616 zł do kwoty 362.317.373 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 347.804.910,90 zł i stanowiło 95,99 % planu rocznego.

Na 31 grudnia 2007 r. obciążenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiło 126.814.364,92 zł i w stosunku do 31 grudnia 2006 r. było mniejsze o 6.188.067,40 zł. Od kredytów i pożyczek zostały zapłacone odsetki w łącznej kwocie 5.925.875,10 zł.

Pomoc dla sportu kwalifikowanego to kolejny temat przedstawiony na konferencji. Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu wspierania sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miasta Tarnowa jest efektem m.in. wejścia w życie, w październiku ubiegłego roku, nowelizacji ustawy o sporcie kwalifikowanym. Nowa uchwała, wraz z podjętymi w minionym roku na wniosek Prezydenta Miasta Tarnowa uchwałami w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla sportowców, trenerów i działaczy, tworzyć ma, po raz pierwszy w Tarnowie, spójny, trzyczęściowy system wspierania sportu kwalifikowanego w mieście.

Projekt uchwały zakłada, że Gmina Miasta Tarnowa może wspierać uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie w dyscyplinach zespołowych, jak i indywidualnych. Ze wsparcia budżetu miasta korzystać mogą jednak wyłącznie kluby mające siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa. Wsparcie realizowane może być w formie: organizacyjnej, rzeczowej lub finansowej.

Zaproponowana przez Prezydenta Miasta Tarnowa zmiana zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa ma na celu ułatwienie obrotu nieruchomościami oraz obniżenie kosztów dla Gminy Miasta Tarnowa. Zmiana podyktowana jest zmianą dotychczasowych przepisów wyższej rangi - tzn. ustawy o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie w październiku ubiegłego roku. Nastąpiła również zmiana koncepcji udzielania bonifikat od ceny za zbywanie lokali mieszkalnych. Polegać ona ma na: zastosowaniu „degresywnych bonifikat” przy sprzedaży tych mieszkań, odejściu od możliwości rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, czyli odstąpieniu od swego rodzaju „kredytowania nabywców” przy spłacie i tak już symbolicznego, po zastosowaniu bonifikaty, zobowiązania wobec Gminy. Ciekawa wydaje się byc propozycja sprzedaży nieruchomości położonych w ścisłym centrum Miasta. Do tej pory obowiązywał ścisły zakaz sprzedaży nieruchomości w rejonie ograniczonym ulicami: Wałowa, Targowa, Bernardyńska i Szeroka. Umożliwiono taką sprzedaż, ale tylkow odniesieniu do całowicie wolnych nieruchomości. Urzędnicy przewidują, że obniży to koszty związane z utrzymaniem i remontami często podupadającyh budynków oraz zwiększy to ożywienie gospodarcze centrum Tarnowa


Foto z konferencji: Maciej Sobol (www.maciejsobol.cba.pl)

Komentarze...