Jak pomóc dzieciom z ADHD?
access_time 2006-09-26 18:56:16
Mimo, że dużo ostatnio mówi się i pisze o ADHD u dzieci, to ta dysfunkcja pozostaje problemem, z którym rodzice i nauczyciele często nie radzą sobie. Dzieci z takimi objawami jak: nadmierna aktywność, impulsywność, brak uwagi są karcone w szkole, nietolerowane. Zdarzają się również sytuacje skrajne, kiedy rodzice innych dzieci sprzeciwiali się obecności dziecka z ADHD w klasie. Dlatego konieczne jest mówienie o tym problemie. Tarnowskie Stowarzyszenie ADHD przygotowało taką konferencję w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Zrozumieć dziecko z ADHD - II edycja"

ADHD, czyli Attention Deficit Hyperactivity Disorder – Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Brakiem Koncentracji to jednostka chorobowa, rozpoznana w świecie przed ponad 150 laty i w różny sposób na przestrzeni lat nazywana. Typowe objawy to - brak uwagi, nadmierna aktywność, impulsywność.

 

ADHD jest chorobą, której przyczyną jest zaburzona praca mózgu, jednak, ze względu na prozaiczne objawy, dzieci z ADHD często uważane są za źle wychowane, niegrzeczne i krnąbrne. W rzeczywistości system hamowania reakcji na bodźce jest u nich upośledzony, co powoduje reakcje niewspółmierne do sytuacji, a ich mózgi, bombardowane dziesiątkami informacji jednocześnie, nie są w stanie wyodrębnić tych najważniejszych - stąd trudności z koncentracją.

 

Obserwowalny początek zaburzeń następuje nie później niż w wieku 7 lat. Najczęściej diagnozowane z powodu ADHD są dzieci w wieku 6-9 lat. Wtedy to dziecko rozpoczyna edukację i problemy, które dotychczas nie były być może tak poważne, przybierają na sile. Objawy często ustępują w wieku kilkunastu lat, ale utrzymują się u 30-50% nastolatków i 30% dorosłych. Pełnoobjawowy zespół nadpobudliwości pozostaje u 3 % dorosłych.
       
Aby w pełni przedstawić obraz zaburzenia, należy uzmysłowić sobie także jego etiologię, gdyż nie jest ona wymysłem pedagogów, psychologów, czy lekarzy, lecz jest stwierdzoną, zbadaną i dobrze udokumentowaną jednostką chorobową o podłożu neurologicznym. Mówiąc językiem zrozumiałym: system pobudzenia u człowieka dotkniętego zaburzeniem jest rozwinięty prawidłowo, natomiast system hamowania reakcji na nowe bodźce jest upośledzony, co powoduje niewspółmierne reakcje do zaistniałej sytuacji.

 

Chory ma kłopoty z kontrolą własnej impulsywności, nadmierną aktywnością ruchową oraz z zaburzeniami koncentracji uwagi. Żyje w świecie szumu informacyjnego, z którym jego mózg nie jest w stanie się uporać, by wyselekcjonować w danym momencie informacje najważniejsze, ważne, mniej ważne i nieistotne. Wszystkie one naraz bombardują mózg chorego, co powoduje jego dezorientację w otaczającym je świecie. Zdarza się np. że uczeń wstaje z miejsca w środku lekcji i idzie do kolegi załatwić to, co się mu przypomniało, bo nie jest w stanie poczekać do przerwy. W wieku kilkunastu lat praca mózgu zwykle ulega wyregulowaniu, lecz w wielu przypadkach, z powodu narosłych wcześniej problemów, jest już za późno na pełen powrót  do „normalności” i udziału w życiu społecznym.
 
Osoby nadpobudliwe wcześniej niż ich rówieśnicy kończą karierę szkolną, uzyskują gorsze wykształcenie, częściej popadają w konflikty z prawem. Prospektywne badania wskazują na dziesięciokrotny wzrost ryzyka uzależnienia od leków i substancji psychotropowych u osób z ADHD w porównaniu z populacją ogólną.

 

Kluczem do radzenia sobie z nadpobudliwością jest zrozumienie przyczyn, jej neurofizjologicznych podstaw funkcjonowania oraz pełna akceptacja dziecka i zaangażowana pomoc. Przyznać należy, że do takiej postawy wobec dziecka potrzebny jest wyjątkowy charakter zwłaszcza nauczyciela-wychowawcy. Pamiętając o fakcie, iż dziecko z ADHD posiada normę intelektualną, bądź jest ona powyżej przeciętnej – umieszczanie dziecka, z racji zaburzonych zachowań w szkołach i klasach o zaniżonych wymaganiach edukacyjnych, jest trudną do zrozumienia pomyłką (a jest to niestety częsta praktyka) i świadczy o braku orientacji w specyficznych potrzebach dziecka dotkniętego zaburzeniem nadpobudliwości.

 

Z drugiej jednak strony źle prowadzone w szkole dziecko z ADHD może destabilizować funkcjonowanie klasy i tok lekcji. Dlatego, ważne jest posiadanie przez nauczycieli oraz rodziców i opiekunów, odpowiedniej wiedzy i umiejętności w prowadzeniu i wychowywaniu takiego dziecka. W wielu specjalistycznych publikacjach dowiedziono, iż nie zdiagnozowanie dziecka w odpowiednim czasie, czyli jak najwcześniej (6-9 r. ż.), a za tym idący brak terapii, w tym także, w razie potrzeby, farmakologicznej, biegnącej równolegle z właściwymi oddziaływaniami psychologiczno-pedagogicznymi, pociągają za sobą konsekwencje w przeważającej większości trudne do odrobienia, bądź naprawienia (w przypadku samobójstw).

 

Tarnowskie Stowarzyszenie ADHD w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Zrozumieć dziecko z ADHD – II edycja”, której jest sprzymierzeńcem i uczestnikiem wraz z Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie oraz Janssen-Cilag Polska Sp. z o. o., organizują dla placówek oświatowo-wychowawczych, pracowników jednostek ochrony zdrowia, rodziców, opiekunów oraz wszystkich innych osób i instytucji regionu tarnowskiego, którym nieobojętny jest los dzieci z ADHD, konferencję naukowo-szkoleniową pt.: „Przeciwdziałania objawom ADHD (nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) poprzez zastosowanie uzupełniających metod postępowania”, na którą serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych tematem.

 

Do tej pory w Tarnowie odbyły się w 2005 r. dwie konferencje z tego tematu, na które przybyła znaczącą liczba osób. I tak, w maju 2005 roku przybyło na konferencję ponad 550 osób,  a we wrześniu 2005 r. - ok. 110 pracowników jednostek ochrony zdrowia. Wierzymy, że i tym razem liczba uczestników organizowanej konferencji będzie imponująca. Pragniemy jeszcze raz spotkać się z Państwem na organizowanej przez nas konferencji, aby u progu roku szkolnego 2006/07 przypomnieć i usystematyzować treści z tematu ADHD.

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa odbędzie się 29 września 2006 r., w godz. 9.00-16.00 w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie, przy ul. Mościckiego 27. Szkolenie jest bezpłatne. Po szkoleniu będzie można otrzymać zaświadczenie uczestnictwa w konferencji. Będzie można również zaopatrzyć się w materiały szkoleniowe z tego tematu, oferowane przez wydawnictwa książkowe. Program konferencji jako odrębny dokument. 

 

 

 III Konferencja ADHD – Tarnów, 29 września

Czas trwania: 9.00 – 16.00

Miejsce: sala konferencyjna Ochotniczych Hufców Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie,

ul. Mościckiego 27, 33 – 100 Tarnów

 

Program

 

8.30-9.00 - Rejestracja uczestników

Przywitanie gości i rozpoczęcie konferencji – Monika Orłowska, Wiceprezes TS ADHD, Koordynator Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Zrozumieć Dziecko z ADHD – II edycja”,

 

I część (9.15 – 12.45)

 

1. ADHD – moda czy choroba, czyli co należy wiedzieć o nadpobudliwości w przedszkolu i w szkole oraz regulacje prawne a adhd, w tym problem nauczania indywidualnego dzieci nadpobudliwych psychoruchowo - lek. med. Artur Wiśniewski, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie, Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie

 

2. Przezwyciężanie zaburzeń emocjonalnych w pracy z dzieckiem nadpobudliwym – lek. med. Maria Kamińska, specjalista z zakresu psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapeuta, starszy asystent w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 

3. Szkoła przyjazna dzieciom nadpobudliwym – nauczanie w szkole podstawowej na przykładzie doświadczeń własnych – mgr Maria Wojna, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 we Wrocławiu

 

II cześć (12.55 – 15.10)

 

1. Wykorzystanie kinezjologii edukacyjnej w terapii dziecka z ADHD – mgr Grażyna Redlisiak, pedagog, terapeuta, kinezjolog, Ośrodek Rekreacji, Terapii i Szkoleń „Amikur” Warszawa

 

2. Psychoterapia grupowa – znaczenie terapii w kompleksowej pomocy dzieciom z ADHD i ich rodzinom – mgr Agata Orzeł–Żukowska, psycholog, psychoterapeuta, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2  w Krakowie

 

3. Arteterapia, dogoterapia i inne metody stosowane w praktyce, jako element  przeciwdziałania objawom adhd – mgr Grażyna Tarnowska, mgr Stanisława Kumorek, Pracownia Relaksacyjno-Terapeutyczna, Pałac Młodzieży w Tarnowie

 

4. Rola wybranych dyscyplin sportowych (judo, pływanie) w przeciwdziałaniu objawów adhd – mgr Jerzy Szczepanik, Pałac Młodzieży w Tarnowie, mgr Wojciech Krakowski, I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

 

5. Jaką rolę odgrywają kwasy tłuszczowe w zaburzeniach rozwojowych i trudnościach w uczeniu się u dzieci i młodzieży – Katarzyna Marczyk, Firma Qpharma Warszawa

III część (15.15 – 16.00)

 

1. Propozycje dla dzieci i rodzin z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w Tarnowie i regionie – prezentacja ofert:

a) Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna w Tarnowie – mgr Jerzy Szczepaniec, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno - Terapeutycznej w Tarnowie,

b) Ośrodek Pomocy Psychologicznej w Brzesku – mgr Elżbieta Pokorny, psycholog kliniczny, terapeuta, założycielka Ośrodka

 

2. Zakończenie i podsumowanie konferencji

 

Po każdej z części przewidziana jest krótka 5-10 min przerwa. Wstęp wolny. Po zakończeniu konferencji wydawane będą zaświadczenia uczestnictwa w konferencji. W czasie przerw będzie można zakupić publikacje książkowe na temat adhd i tematy pokrewne oferowane przez księgarnie i wydawnictwa książkowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze...