Zwolnienia z biletów w autobusach
access_time 2006-06-23 16:11:24
Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny zostały decyzją rady miejskiej zwolnione z części opłat za przejazdy autobusowe. Jednocześnie nie przeszedł wniosek o wykreślenie z wykazu tych osób pracowników MPK i ich rodzin.
    Poprawka przedłożona do głosowania miała wprowadzić dwie zmiany. Po pierwsze, do listy osób uprawnionych do ulgowych przejazdów, mieli zostać dopisani wszyscy Ci, którzy pobierają zasiłek przedemerytalny, natomiast z listy tej miały zostać skreślone zapisy, pozwalające kierowcom MPK sp z o.o. i ich rodzinom podróżować za darmo.

    Oczywiście najwięcej emocji wzbudziła ta druga. Wypowiadali się w tej sprawie przedstawiciele zarządu i pracowników, przekonując, że w obliczu tak niskich wypłat i konieczności uszczuplenia liczby załogi, takie udogodnienia nie są niczym złym i pozwalają na ograniczanie skutków przekształceń zakładu.

    Ostatecznie pierwsza poprawka została przyjęta, druga odrzucona.

    Piniżej lista osób upoważnionych do darmowych przejazdów:

1)dzieci w wieku do 4 lat,

2)osoby, które ukończyły 70 rok życia,

3)Honorowi Obywatele Miasta Tarnowa,

4)Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi po oddaniu co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników (w przypadku kobiet) albo co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilość innych jej składników (w przypadku mężczyzn),

5)inwalidzi I grupy oraz traktowane na równi z nimi osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

6)niewidomi lub niedowidzący będący inwalidami II grupy z tytułu niesprawności narządu wzroku lub traktowanymi na równi z nimi osobami całkowicie niezdolnymi do pracy lub osobami posiadającymi orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

7)przewodnicy lub opiekunowie towarzyszący w podróży inwalidzie I grupy czy też osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji lub posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

8)żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową,

9)osoby dokonujące kontroli biletów lub kontroli funkcjonowania systemu komunikacyjnego na podstawie upoważnienia udzielonego przez  Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie  (w trakcie czynności kontrolnych),

10)dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do czasu ukończenia 18 roku życia,

11)jedno z rodziców lub pełnoletni opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej do czasu ukończenia 18 roku życia, towarzyszący dziecku w podróży,

12)przewodnicy towarzyszący inwalidom wojskowym  zaliczonym do I grupy inwalidzkiej lub całkowicie niezdolnym do pracy i jednocześnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji,

13)pracownicy MPK Sp. z o.o. w Tarnowie oraz ZKM w Tarnowie,

14)dzieci pracowników MPK Sp. z o.o. w Tarnowie oraz ZKM w Tarnowie w okresie od ukończenia 4 roku życia do czasu ukończenia nauki w szkole lub do ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

15)dzieci zmarłych pracowników MPK Sp. z o.o. w Tarnowie oraz ZKM w Tarnowie w okresie od ukończenia 4 roku życia do czasu ukończenia nauki w szkole lub do ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

16)emeryci, osoby pobierające świadczenie przedemerytalne oraz renciści pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, którzy bezpośrednio przed przejściem na emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub rentę pracowali w ZKM lub MPK Sp. z o.o. w Tarnowie co najmniej 10 lat.

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych:

1)dzieci w wieku powyżej 4 lat do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
2)emeryci,
3)osoby pobierające świadczenie przedemerytalne,
4)osoby pobierające zasiłek przedemerytalny,
5)renciści pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę socjalną,
6)dzieci i młodzież w okresie od czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
7)osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu.

%%br%%mat
Komentarze...