Konkurs recytatorski z Brandstaetterem
access_time 2006-05-16 18:09:13
W tym roku mija setna rocznica urodzin Romana Brandstaettera - poety, pisarza, dramaturga, który związany był z Tarnowem. To właśnie twórczość tego pisarza będzie tematem XXVI Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego. Finał konkursu już 2 czerwca.

Organizatorem Konkursu jest Wydział Młodzieżowy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Pierwszy etap - parafialny powinien być przeprowadzony do 19 maja, drugi - dekanalny - do 26 maja. Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja poezji polskiej i troska o rozwój zdolnej młodzieży. Do konkursu została zaproszona młodzież ponadgimnazjalna i młodzież starsza do 25 roku życia. Po etapie parafialnym 2 czerwca w Auli Jana Pawła II zbierze się Jury, które przesłucha uczestników i wytypuje najlepszych.

Recytator przedstawi dwa utwory - jeden z nich autorstwa Romana Bradstaettera, drugi może być innego autora. Recytacja nie powinna przekroczyć 7 minut. Warto powalczyć o główna nagrodę, bo jest nią wyjazd na XXIX Europejskie Spotkanie Młodych w Zagrzebiu. Przewidziano również inne, cenne nagrody. Patronat nad Konkursem objął biskup Wiktor Skworc.

Szczególy w regulaminie poniżej.
 

Regulamin  XXVI Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego

1. Organizatorem XXVI Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego, zwanego dalej Konkursem, jest Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

2. Tematem tegorocznej edycji Konkursu jest twórczość Romana Brandstaettera (1906-1987), urodzonego w Tarnowie wybitnego poety, prozaika, eseisty i dramaturga, którego dorobek literacki przeniknięty jest duchem chrześcijańskim. W 100. rocznicę urodzin Poety organizatorzy proponują recytatorom prezentację jednego wiersza autorstwa Romana Brandstaettera i drugiego dowolnego autora. Możliwe jest również zaprezentowanie dwóch wierszy Romana Brandstaettera.

3.   Cel Konkursu:

-  troska o rozwój i wsparcie młodzieży uzdolnionej

-  aktywizacja i integracja środowisk parafialnych, szkolnych, placówek kulturalnych i stowarzyszeń

-  popularyzacja poezji polskiej i zagranicznej   

-  krzewienie i doskonalenie kultury języka polskiego

 -  wymiana doświadczeń w pracy z zespołami recytatorskimi

4. W Konkursie oceniane są wyłącznie recytacje indywidualne.

5. Przedmiotem oceny są obie recytacje.

6. Recytacja obu utworów nie może przekraczać 7 minut.

7. W Konkursie może brać udział młodzież z klas ponadgimnazjalnych oraz młodzież starsza, do 25 roku życia.

8. Pierwszy etap Konkursu  odbywa się na szczeblu parafialnym, drugi – dekanalnym.

9. W organizację Konkursu na obu etapach mogą być zaangażowane szkoły lub instytucje kultury działające na terenie parafii. Laureatów pierwszego etapu (1–3 osoby)  należy zgłosić do Dekanalnego Duszpasterza Młodzieży lub innej osoby przez niego wyznaczonej, która jest zobowiązana do zorganizowania etapu dekanalnego. Nazwiska Dekanalnych Duszpasterzy lub innych osób odpowiedzialnych za Konkurs w każdym dekanacie będą opublikowane na stronie internetowej: www.mlodziez.diecezja.tarnow.pl

10. Po zakończeniu etapu dekanalnego Dekanalny Duszpasterz Młodzieży lub wyznaczona przez niego osoba odpowiedzialna za Konkurs zgłasza w sekretariacie Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży (Kuria Diecezjalna, 33-100 Tarnów, ul. Legionów 30, pok. 2.9, tel. 631-73-90 lub 631-73-91) nazwiska 2 osób, które zostały zakwalifikowane do finału diecezjalnego.

11. W finale diecezjalnym nie mogą brać udziału osoby, które nie uczestniczyły w etapie dekanalnym.

12. Przekazane do Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży dane o finaliście Konkursu winny zawierać: imię i nazwisko recytatora, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwę i adres szkoły lub uczelni, ośrodka kultury albo miejsca pracy oraz kopię protokołu jury etapu dekanalnego.

13. Recytatorów ocenia w finale Konkursu jury powołane przez Wydział Duszpasterstwa Młodzieży.

14. W ocenie recytacji jury bierze pod uwagę:

- kulturę słowa (dykcję, akcenty, frazowanie itp.)

- interpretację (zwłaszcza zrozumienie prezentowanych tekstów)

- dobór repertuaru

- ogólny wyraz artystyczny przekazu (np. zasadność użytych środków ekspresji.

15. Recytatorzy nie korzystają z pozasłownych środków ekspresji (np. muzyka z taśmy, towarzyszenie instrumentu, symbole, rekwizyty itp.).

16. Pierwszy etap Konkursu (parafialny) powinien zakończyć się do 19 maja 2006 roku, drugi   (dekanalny) – do 26 maja 2006 roku. Zgłoszenie w Wydziale Duszpasterstwa Młodzieży (patrz: pkt 10 regulaminu) uczestników finału Konkursu upływa z dniem 29 maja 2006 roku. Finał Konkursu odbędzie się 2 czerwca 2006 roku w Tarnowie.

17. Decyzja jury jest ostateczna i niezaskarżalna.

18. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy.

19. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników Konkursu.

20. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833).
21. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

Komentarze...