Pakiet socjalny podpisany
access_time 2006-03-08 00:22:33
Kilka dni temu między przedstawicielami czterech związków zawodowych działających w ZAT S.A. a przedstawicielami inwestora – firmy PCC AG, doszło do podpisania pakietu socjalnego.Tym samym sukcesem zakończono trwające dwa dni negocjacje w sprawie zawarcia porozumienia zbiorowego (pakietu socjalnego), istotnego elementu w prowadzonym procesie sprzedaży pakietu kontrolnego 80% akcji ZAT S.A. inwestorowi strategicznemu.

W negocjacjach zespołowi związkowemu przewodniczył Pan Andrzej Sikora. Stronę inwestora reprezentowali: Pan Piotr Maciejewski osobisty doradca PCC AG i mecenas Dariusz Krupa. Pakiet socjalny stanowi „integralną część umowy sprzedaży akcji ZAT S.A. inwestorowi i został zawarty celem zabezpieczenia praw pracowników w duchu solidaryzmu i porozumienia społecznego”.

 

Pakiet zawarto na okres 60 miesięcy. Objęto nim wszystkich pracowników ZAT S.A., z wyłączeniem: członków zarządu, głównego księgowego, osób zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich, także młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu i pracowników zatrudnionych na zastępstwo. 

> </p>
<p><strong>Ochrona w zakresie zatrudnienia</strong></p>
<p> </p>
<p>W 5-letnim okresie gwarancji zatrudniania inwestor zobowiązał się nie dokonywać zwolnień także wobec m.in. pracowników znajdujących się, na dzień podpisania pakietu, na długoterminowych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i wychowawczych, rentach zdrowotnych, odbywających służbę wojskową. W „pakiecie” zawarto wykaz 8 szczegółowych kategorii pracowników objętych gwarancją zatrudniania. Są to pracownicy, którzy na dzień podpisania pakietu:</p>
<p>- byli zatrudnieni na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy</p>
<p>- byli zatrudnieni na czas nieokreślony niepełnym wymiarze czasu pracy,            </p>
<p>- byli zatrudnieni na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy,</p>
<p>- korzystali z urlopów wychowawczych, </p>
<p>- odbywali służbę wojskową,</p>
<p>- korzystali z urlopów macierzyńskich,</p>
<p>- przebywali na rentach zdrowotnych lub świadczeniach rehabilitacyjnych,</p>
<p>- korzystali z urlopów bezpłatnych w związku z powołaniem do pełnienia funkcji związkowych poza zakładem pracy lub innej funkcji społecznej.</p>
<p> </p>
<p>Szczególną ochroną indywidualną objęto m.in.: pracowników zatrudnionych na czas określony, pracowników posiadających co najmniej 14 letni staż pracy i nie więcej niż 8 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego oraz pracowników posiadających co najmniej 18 letni staż pracy. W przypadku tych dwóch ostatnich grup ochrona jest równoznaczna z gwarancją zatrudnienia. Ponadto szczególna ochrona dotyczy również pracowników, którzy orzeczeniem lekarskim utracili zdolność do pracy (zostaną przygotowane dla nich stanowiska pracy lub odrębna jednostka organizacyjna). Inwestor zobowiązał się dołożyć wszelkich starań, by po upływie okresu gwarancji nie było zwolnień pracowników.</p>
<p> </p>
<p><strong>Ochrona w zakresie wynagrodzenia</strong></p>
<p> </p>
<p>W sprawie wynagrodzeń uzgodniono wzrost wskaźnika wynagrodzeń w roku podpisania umowy nie mniej niż o 5%. Indywidualna płaca zasadnicza każdego pracownika nie ulegnie - stosunku do obecnej - obniżeniu. Inwestor zobowiązał się do corocznej wypłaty jednorazowo nagrody z okazji Święta Zakładowego. Ponadto, w związku z podpisaniem umowy prywatyzacyjnej, PCC AG wypłaci każdemu pracownikowi objętemu pakietem premię integracyjną w wysokości 10 000 złotych brutto do końca bieżącego roku, w dwóch równych ratach, przy czym ratę pierwszą w okresie 30 dni od daty objęcia akcji ZAT S.A. Zapis dotyczący premii zawiera opcję wypłaty ustalonej kwoty w czterech ratach: dwa razy po 3 000 złotych i dwa razy po 2000 złotych, w przypadku pobrania przez dotychczasowego akcjonariusza (Nafta Polska S.A. – Skarb Państwa) dywidendy za rok obrotowy 2005. Za wypłatę premii odpowiada solidarnie pracodawca i inwestor.</p>
<p> </p>
<p>W pakiecie podkreślono negocjacyjny (pracodawca, inwestor-związki) charakter kształtowania polityki płacowej w ZAT S.A. Zapisano, iż coroczna podwyżka płac dokonywana będzie co najmniej na poziomie wzrostu cen i usług publikowanych przez GUS, pod warunkiem wypracowania zysku przez firmę lub wykonania planu finansowego.</p>
<p> </p>
<p>Ponadto w pakiecie zawarto gwarancje nie wypowiadania przez okres 5 lat Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy – dokumentu regulującego wzajemne prawa i obowiązki między pracodawcą a pracownikami. </p>
<p> </p>
<p><strong>Gwarancje socjalne</strong></p>
<p> </p>
<p>Gwarancje socjalne dotyczą utrzymania działalności socjalnej dla pracowników, ich rodzin, emerytów i rencistów, na co najmniej dotychczasowych zasadach i dokonywania corocznych odpisów na ZFŚS. Ponadto zapewniają m.in. kontynuację dotychczasowych ubezpieczeń na życie, utrzymanie ośrodka kolonijnego w Mielenku, dalsze działanie PKZP oraz SKOK, a także zapewnienie dalszego funkcjonowania zakładowego oddziału PTTK „Azoty”.   </p>
<p> </p>
<p><strong>W zakresie BHP i opieki zdrowotnej</strong></p>
<p> </p>
<p>W zakresie BHP i opieki zdrowotnej inwestor zobowiązał się m.in. do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy, diagnozowania czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, prowadzenia na dotychczasowym poziomie „opieki zdrowotnej” (kompleksowe badania), także prowadzenia szkoleń oraz utrzymania służb ratownictwa chemicznego, straży pożarnej i Społecznej Inspekcji Pracy.   </p>
<p> </p>
<p>W pakiecie zawarto zapisy obowiązujące dłużej niż 5 letni okres gwarancji. Dotyczą one corocznych odpisów na ZFŚS oraz wydłużenia ochrony wieku przedemerytalnego – w tych przypadkach obowiązywać będzie 10 lat gwarancji. Za obowiązujące na czas nieokreślony uznano prawo zasiadania w Radzie Nadzorczej co najmniej jednego przedstawiciela załogi wybieranego w trybie określonym przez Związki ZAT S.A. Podobnie na czas nieokreślony obowiązywać będą zapisy ZUZP, do czasu wynegocjowania nowego. </p>
<p> </p>
<p>W odniesieniu do spółek zależnych ZAT S.A. (10 podmiotów z udziałem ZAT S.A.) inwestor zobowiązał się, w terminie do 2 miesięcy po objęciu akcji ZAT S.A., do podjęcia w spółkach zależnych negocjacji zapisów dotyczących warunków pracy i płacy (w ramach istniejących układów zbiorowych pracy lub regulaminów) celem ich modyfikacji z uwzględnieniem, w miarę możliwości, istotnych postanowień pakietu socjalnego, którym objęci zostali pracownicy ZAT S.A. Strony ustaliły, że w okresie 5 lat od daty podpisania umowy, w zakresie zatrudnienia pracowników spółek zależnych obowiązywać takie same zasady, jak pracowników ZAT S.A. Ponadto inwestor zagwarantował, w okresie 5 lat, nie prowadzenie działań mogących pogorszyć sytuację pracowników spółek i dołożenie starań celem nie dopuszczenia do ich upadłości lub likwidacji. W przypadku przekazywania pracowników do tworzonych nowych „spółek” i przy niepowodzeniu takiego przedsięwzięcia (np. upadłość, likwidacja) uzgodniono, że pracownicy ci będą z powrotem przyjęci do ZAT S.A.</p>
<p> </p>
<p>Prócz wskazanych powyżej głównych uzgodnień regulowanych w Pakiecie, porozumienie to reguluje: stosunki między pracodawcą a związkami zawodowymi, partycypacji pracowników będących akcjonariuszami ZAT S.A. w zyskach, obowiązki i zasady zakupu akcji przez inwestora, ochrony interesów spółki.</p>
<p> </p>
<p> </p></table>                    <!-- <span class= -->

Komentarze...