Jeśli Unia pomoże...
access_time 2004-09-18 09:47:06

Wkrótce rozstrzygną się losy wniosku o przydział środków z funduszy unijnych na budowę nowego obiektu w planowanym kampusie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Goldhammera. Rektor PWSZ prof. dr hab. Adam Juszkiewicz przypomina, iż zakładano zdobycie 75 proc. środków unijnych i 25 proc. z dotacji MEN. Uczelnia liczy się z możliwością wyłożenia własnych środków, ale dopiero w momencie wyposażania obiektu.

O planach budowy kampusu informowaliśmy. Aktualnie uczelnia zmierza do stworzenia nowoczesnego ośrodka kształcenia inżynierów zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Planuje więc budowę Centrum Nowoczesnych Technologii - Instytutu Politechnicznego i posiada dokumentację projektową: budowlaną i branżową na obiekt oraz pozwolenie na budowę. W skład Centrum wchodziłby budynek dydaktyczny i pawilon laboratoryjno-technologiczny. Z nowej bazy korzystaliby przede wszystkim studenci Instytutu Politechnicznego, ale rektor uczelni prof. A. Juszkiewicz uważa, że baza byłaby też wykorzystana przez studentów innych kierunków. Dodaje również, że dążenie Uczelni do stworzenia ośrodka kształcenia kadr inżynierskich zbiega się z trendami w UE, w której zaczyna się preferować kierunki ścisłe i inżynierskie.


Szacuje się, iż I i II etap inwestycji pochłonie 13 800 000 PLN. To sporo, warto jednak wiedzieć, że roczny koszt wynajmowania sal daktycznych sięga 600 tys. zł. Wiele zależy teraz od głosu ekspertów, którzy swoim autorytetem i opinią poprą tarnowski wniosek. Można tego oczekiwać pamiętając, iż w Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Małopolskiego za cel nadrzędny uznano stworzenie systemu edukacyjnego, który doprowadzi do tego, że mieszkańcy będą lepiej wykształceni, przedsiębiorczy i aktywni. Nie jest to możliwe bez rozwoju szkolnictwa wyższego poza Krakowem w oparciu o środowiska naukowe Krakowa.


Proponowany model rozwoju wyższego szkolnictwa zawodowego w Małopolsce przewiduje rozbudowę istniejących ośrodków akademickich, znajdujących się poza Krakowem oraz utworzenie nowych, głównie w południowej i zachodniej części województwa.


(Kis)

Komentarze...