Jak pozyskiwać fundusze?
access_time 2004-09-15 10:12:36

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli-Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie zgłosił do NBP projekt, w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej. Dotyczy on przeszkolenia dyrektorów szkół w zakresie wykorzystania unijnych tzw. funduszy strukturalnych.

Ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy 132 dyrektorom (po 6 w każdym powiecie województwa), opracowanie i opublikowanie odpowiedniego przewodnika po funduszach, tworzenie w każdym powiecie "punktu wsparcia" dla dyrektorów występujących o dotacje dla swojej szkoły. Projekt adresowany jest do dyrektorów i wicedyrektorów szkół Małopolski. Tarnowski ODN uważa, że "istnienie w każdym powiecie 6 przeszkolonych dyrektorów placówek oświatowych powinno wystarczyć, aby pozostali dyrektorzy (w liczbie ok. 4.200) uzyskali odpowiednią siłę wsparcia przy składaniu wniosków o pieniądze z funduszy strukturalnych".


-Tylko nieliczni dyrektorzy są świadomi stojących przed nimi wyzwań i konieczności nabywania nowych kompetencji. Brak przygotowania kadry zarządzającej może spowodować, że pieniądze z funduszy nie trafią do szkół. Świadczyć o tym mogą tegoroczne projekty w Małopolsce. Tylko niewielki odsetek funduszy, przeznaczonych na rozwój województwa, został skierowany do placówek oświatowych - zwraca uwagę Janusz Żak, specjalista ODN-u w Tarnowie. Istnieje poważna obawa, że proces ten może pogłębiać się i coraz mniej szkół będzie korzystało z funduszy Unii Europejskiej na rozwój oświaty.Autorzy tarnowskiego projektu, zgłoszonego do NBP liczą, że: poprawi się w bliskiej przyszłości wiedza nt. pozyskiwania dla oświaty pieniędzy z funduszy strukturalnych, powstaną 22 grupy wsparcia dla dyrektorów szkół i strona internetowa, zawierająca praktyczne wskazówki, ukaże się przewodnik po funduszach w postaci płyty CD. -Należy wesprzeć dyrektorów, potrzebują oni teraz aktualnej wiedzy i umiejętności występowania o pieniądze z unijnych funduszy - dodaje J. Żak.(mab)

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A