Wystartował program „Łamiemy bariery - młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy”
access_time 2017-02-07 12:00:00
Spółdzielnia Socjalna Serwis prowadzić będzie rekrutację w dniach od 6 do 10 lutego do projektu stażowo-szkoleniowego „Łamiemy bariery - młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Rekrutować mogą osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące kryteria:

  • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie z poradni specjalistycznej o pozostawaniu w leczeniu,
  • mieszkające na terenie województwa małopolskiego,
  • w wieku od 15 do 29 lat,
  • pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy województwa małopolskiego lub bierne zawodowo),
  • nieuczestniczące w szkoleniu ani kształceniu (nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, wyjątek stanowią studenci zaoczni).

Dla Uczestników przewidziano staże zawodowe, które będą trwały średnio 6 miesięcy. Za udział w stażu przewidziane jest stypendium stażowe w wysokości 1280,26 zł brutto/mc. Dodatkowo Uczestnikom Projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu na staże i szkolenia, które będą odbywać się poza miejscem zamieszkania. Pracodawcy przyjmujący stażystów nie będą ponosić żadnych kosztów zatrudnienia, a w dodatku sami zdecydują o wyborze odpowiedniej osoby.

W ramach Projektu Uczestnicy zostaną objęci: indywidualnym planem działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, opieką trenera zatrudnienia wspieranego, a także asystenta osoby niepełnosprawnej.

Mogą również skorzystać z oferty szkoleniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.

Rekrutacja prowadzona będzie w biurze na ul. Św. Anny 5, parter, 33-100 Tarnów, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:

Małgorzata Zborowska
Agnieszka Jawor
Tel. 510 964 917
www.mlodziniepelnosprawni.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A