Konsultacje społeczne w Skrzyszowie
access_time 2017-03-29 13:50:00
Wójt Gminy Skrzyszów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych gminnego programu rewitalizacji na lata 2016 - 2022.

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o Rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Skrzyszów informuje o rozpoczęciu kolejnych konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skrzyszów na lata 2016 – 2022. Konsultacje społeczne dot. GPR zostają uruchomione po raz kolejny, ze względu konieczność wprowadzenia zmian, wynikających z uwag Instytucji Zarządzającej, oceniającej Gminne Programy Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skrzyszów na lata 2016 – 2022.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 31.03.2017 roku do 24.04.2017 roku:

w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej Gminy), który należy przesłać na adres mailowy: inwestycje@ug.skrzyszow.pl
ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy lub telefonicznie pod nr 14 688 70 23 w godzinach pracy Urzędu.
W trakcie spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 5.04.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy.
Poprzez wypełnienie ankiety, która zostanie udostępniona na stronie Internetowej UG w dniu 31.03.2017 r.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skrzyszów będzie w okresie konsultacji dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skrzyszów.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Komentarze...