Coraz więcej obcokrajowców przyjeżdża do nas pracować
access_time 2017-07-07 09:02:00
Przez ostatnie sześć miesięcy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie lokalni pracodawcy złożyli 1099 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. W 2016 roku takich dokumentów zarejestrowano 2524.

Cudzoziemiec, zamierzający podjąć zatrudnienie na terenie Polski, musi posiadać odpowiednie zezwolenie na pracę. Aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiają obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy wykonywanie pracy na terenie Polski, bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. Okres zatrudnienia nie może jednakże przekraczać sześciu miesięcy w ciągu roku.

Pracodawca, chcący zatrudnić osobę pochodzącą z jednego z wymienionych państw w ramach procedury uproszczonej, musi zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy tzw. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Cztery lata temu zarejestrowano 69 oświadczeń, rok później 729, w 2015 roku 1177, natomiast w zeszłym roku było ich 2524.

Jak informują pracownicy tarnowskiego urzędu pracy, w tym roku nie wzrosła liczba składanych oświadczeń. W wakacje również nie widać zwiększonego zainteresowania zatrudnieniem obcokrajowców. W ciągu pierwszego półrocza 2017 r. urząd pracy zarejestrował niespełna 1100 takich dokumentów. Pracodawcy, korzystając z procedury uproszczonej, najczęściej zgłaszają chęć zatrudnienia cudzoziemców przy pracach budowlanych,  ogrodniczo – sadowniczych, w charakterze elektromontera instalacji elektrycznych, kierowcy samochodu ciężarowego lub sprzątaczki biurowej.

W oświadczeniu należy podać dane identyfikujące pracodawcę, jak i cudzoziemca, datę rozpoczęcia  i okres wykonywania pracy, zawód, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy, na podstawie której ma być wykonywana praca oraz wysokość wynagrodzenia brutto. Oświadczenie musi być zarejestrowane najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca. Oryginał zarejestrowanego oświadczenia pracodawca przekazuje cudzoziemcowi. Stanowi ono podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej (w kraju jego stałego pobytu) wizy w celu wykonywania pracy.

Komentarze...