Przypomnienie o rzetelnej segregacji odpadów komunalnych
access_time 2017-11-10 06:56:00
Burmistrz Żabna przypomina mieszkańcom gminy, a w szczególności tym, którzy zdeklarowali się do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o rzetelnej segregacji tych odpadów, tak aby w workach przeznaczonych do odpowiedniej frakcji znajdowały się odpady zgodnie z zasadami segregacji.

Informujemy również, że w przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są przez mieszkańca niezgodnie ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzyma czerwoną nalepkę na pojemnik o treści „NIEPRAWIDŁOWA  SEGREGACJA”. Kolejne naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało wydaniem decyzji i obciążeniem właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami  jak za odpady zmieszane (niesegregowane) czyli 14,40 zł za osobę miesięcznie.

Podkreślić należy, że nieprawidłowa  segregacja odpadów wpływa na zwiększenie ponoszonych kosztów przez gminę. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane oraz worków przeznaczonych na inne odpady np. papieru, plastiku, szkła, metalu, odpadów biodegradowalnych oraz zielonych zwiększa ilość odpadów zmieszanych, które trafiają na składowisko, ma to bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w konsekwencji wysokości opłat ponoszonych przez samych mieszkańców gminy Żabno i związanych z tym podwyżek. 

Komentarze...