Sesja Rady Miejskiej (TRANSMISJA)
access_time 2016-01-28 09:26:00
Radni podejmą dziś decyzję m.in. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przedsięwzięć kulturalnych. Mieszkańcy Tarnowa mogą uczestniczyć w sesji rady, która ma publiczny charakter. Można także śledzić jej przebieg za pośrednictwem transmisji on-line.
Proponowany porządek obrad XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie:

1. Otwarcie obrad XX sesji Rady Miejskiej.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
4. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
5. Udzielenie pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przedsięwzięć kulturalnych – podjęcie uchwały.
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tarnowa z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa za rok 2015.
7. Zmiana uchwały w sprawie statutów osiedli Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
8. Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Miejskiej w Tarnowie za rok 2015.
9. Przedstawienie planów prac komisji stałych Rady Miejskiej w Tarnowie na 2016 rok.
10. Przedstawienie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie na 2016 rok.
11. Zmiana w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Tarnowie – podjęcie uchwały.
12. Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właścicieli nieruchomości – podjęcie uchwały.
13. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
14. Zapytania, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
15. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
16. Zakończenie obrad XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie.
Komentarze...