Unia Tarnów szuka nowego prezesa
access_time 2013-02-13 16:34:35
Stowarzyszenie Klub Sportowy "ZKS UNIA" Tarnów ogłasza konkurs na nowego prezesa zarządu. Do końca tego miesiąca należy złożyć dokumenty aplikacyjne, aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym.
Rada Klubu - Stowarzyszenia Klub Sportowy „ZKS UNIA” Tarnów, z siedzibą w Tarnowie, ul. Traugutta 5a, 33-101 Tarnów, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, ogłasza konkurs na stanowisko: Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Klub Sportowy "ZKS UNIA" Tarnów Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • opracowanie szczegółowych planów działalności statutowej Stowarzyszenia Klub Sportowy „ZKS UNIA” Tarnów, według zasad przyjętych przez Walne Zgromadzenie i przedstawianie ich do zatwierdzania Radzie Klubu,
 • podejmowanie wszelkich działań zmierzających do realizacji zadań zgodnie z planem działalności zatwierdzonym przez władze Klubu połączone z reprezentowaniem Klubu na zewnątrz,
 • planowanie i realizacja budżetu Stowarzyszenia i odpowiedzialność za jego realizację,
 • zarządzanie majątkiem i środkami finansowymi Klubu, w tym optymalizacja kosztów funkcjonowania oraz nadzór nad podległymi pracownikami,
 • pozyskiwanie i gromadzenie środków na działalność statutową Klubu,
 • wywiązywanie się z zadań statutowych przypisanych w obowiązkach Prezesa Zarządu,
 • działanie na rzecz rozwoju Stowarzyszenia KS „ZKS UNIA” Tarnów oraz podejmowanych przez niego działań w zakresie krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także wspierania dyscyplin sportowych, które funkcjonują w ramach Klubu. Rada Klubu oczekuje od kandydata:
 • programu funkcjonowania KS „ZKS UNIA” Tarnów na rok 2013 oraz planem na kolejne 3 lata, wraz z wykazaniem sposobu pozyskania środków finansowych na działalność sportową,
 • przedstawienia wizji współpracy z Radą Klubu, poszczególnymi sekcjami sportowymi funkcjonującymi w ramach klubu (sekcja piłki nożnej oraz koszykówki),
 • planów dotyczących rozwoju sekcji sportowych oraz obiektów należących do Stowarzyszenia. Kandydat powinien posiadać:
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołami ludzkimi oraz w kierowaniu organizacjami związanymi z działalnością gospodarczą,
 • pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
 • aktualne zaświadczenie z rejestru sądowego, świadectwo o niekaralności,
 • umiejętności negocjacyjne, kreatywność, konsekwencja i skuteczność w działaniu połączone z wysokim stopniem zdolności organizacyjnych, umiejętność pracy w zespole,
 • wiedzę z zakresu działalności klubów sportowych i znajomość rynku sportowego. Rada Klubu oferuje:
 • formę zatrudnienia do wyboru przez kandydata,
 • motywacyjny system wynagrodzeń, uzależniony od wyników pracy,
 • zatrudnienie ukierunkowane na kreatywność i możliwość samorealizacji,
 • możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych. Osoby zainteresowane niniejszą ofertą proszone są o złożenie CV, listu motywacyjnego oraz koncepcji pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, z dopiskiem „Rada Klubu – Konkurs”. Termin składania dokumentów: 28.02.2013 r. do godziny 15:00, w siedzibie Klubu przy ulicy Traugutta 5a, 33-101 Tarnów, budynek Mini HOTELU klubowego. Po zapoznaniu się z materiałami przedłożonymi przez zainteresowanych, Rada Klubu przeprowadzi rozmowy z wybranymi Kandydatami na stanowisko Prezes Zarządu. Rada Klubu może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata. O wyniku konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie. Do składanych dokumentów należy dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)."
 • Komentarze...
  testststs 10,2,9,1,A