Minimalny wzrost stawek podatkowych w Tarnowie
access_time 2011-10-31 11:30:21
Radni miejscy w najbliższym czasie ustosunkują się do propozycji wzrostu stawek podatkowych o około 4 % w stosunku do obowiązujących w 2011 r. Co ważne, wzrost ten jest mniejszy niż wzrost stawek maksymalnych ogłoszonych przez ministra finansów.
Wzrost stawek o proponowaną wartość to konsekwencja prowadzonej polityki mającej na celu stały, stopniowy wzrost stawek podatkowych o wartość zbliżoną do poziomu inflacji, ale równocześnie zapewniającą zwiększenie wpływów do budżetu miasta na poziomie umożliwiającym realizację zaplanowanych inwestycji. Stawki roczne podatku od nieruchomości na terenie Tarnowa zostały określone w wysokości: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: - 0,70 zł od 1m² powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: - 3,40 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: - 0,10 zł od 1m² powierzchni, 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych : - 0,40 zł od 1m² powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: - 19,60 zł od 1m² powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: - 8,40 zł od 1m² powierzchni użytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: - 4,40 zł od 1m² powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: - 3,70 zł od 1m² powierzchni użytkowej, 3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Dodajmy, że konsultacje stawek podatkowych przeprowadzone w latach ubiegłych z tarnowskimi przedsiębiorcami dają podstawy do założeń, iż prowadzona polityka wzrostów stawek o wskaźnik inflacji spotkała się z ich zrozumieniem i została zaakceptowana. Proponowany poziom wzrostu stawek podatkowych dla przedsiębiorców nie wpłynie również na zmniejszenie konkurencyjności miasta pod tym względem. Stawki te nadal będą kształtować się na poziomie niższym lub też, w niektórych przypadkach, znacznie niższym niż w porównywalnych wielkościowo miastach. Info: Urząd Miasta Tarnowa
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A