Informacje dla wyborcy
access_time 2010-09-29 09:57:43
Kiedy głosujemy?Jakie dokumenty zabrać ze sobą?Jak głosować?Czy można głosować poza miejscem zamieszkania?Głosowanie przez pełnomocnika
Kiedy głosujemy? Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - zarządzone zostały wybory samorządowe. Data wyborów została wyznaczona na niedzielę 21 listopada 2010 r. oraz ewentualna druga tura 5 grudnia 2010 r. Został również określony kalendarz czynności wyborczych. Głosowanie odbywać się będzie w godz. 8.00 do 22.00.Sprawdź gdzie możesz oddać głos!
Jakie dokumenty zabrać ze sobą? Według przepisów wyborczych przed głosowaniem wyborca powinien się wylegitymować komisji dowodem tożsamości. Nie wynika z nich jednak, że musi to być dowód osobisty. Można głosować na podstawie paszportu, prawa jazdy, a nawet legitymacji studenckiej czy ubezpieczeniowej. Jeżeli jednak mamy ważny dowód, weźmy go ze sobą - członkowie komisji nie zawszę są świadomi, że można glosować także na podstawie innych dokumentów. Dowód oszczędzi nam więc ewentualnych sporów. (więcej na stronach portalu maszglos.pl)
Jak głosować? Pamiętaj! Żeby twój głos był ważny, w kratce na karcie do głosowania musisz postawić znak „x”, a nie jakikolwiek inny – np. „v” czy „-„. Punkt przecięcia kresek tworzących znak „x” musi się znaleźć w obrębie kratki. Dopiski poza kratkami nie mają żadnego znaczenia. Jeśli więc przy nazwisku wybranego kandydata postawiłeś właściwie „x”, pozostałe kratki są czyste i masz taką potrzebę – możesz pisać na karcie co chcesz. Jeśli zdarzy ci się pomylić i postawić znak „x” nie tam, gdzie chciałeś, lub w sposób niewłaściwy – nie dostaniesz nowej karty do głosowania. Informacja o tym, jak oddać głos żeby był ważny, jest umieszczona na każdej karcie i na plakatach w lokalach wyborczych. Powinni nią służyć też członkowie komisji, oczywiście nie sugerując na kogo należy zagłosować. Głosowanie w tych wyborach jest podobne do sposobu wybierania Prezydenta RP. Zwykle trzeba przeprowadzić dwie tury. Na pierwszej kończy się tylko wtedy, kiedy kandydat na wójta otrzymał więcej niż połowę ważnych głosów. Zazwyczaj jednak nikomu się to nie udaje, po dwóch tygodniach odbywa się więc druga tura. Przechodzą do niej tylko dwaj kandydaci – ci, którzy w pierwszej dostali najwięcej głosów. Jeżeli taką samą liczbę głosów, uprawniających do udziału w kolejnym głosowaniu, otrzyma dwóch lub więcej kandydatów (co jest bardzo mało prawdopodobne), postępuje się tak: - do drugiej tury przechodzi kandydat, który zwyciężył w większej liczbie obwodów; - jeżeli liczba tych obwodów byłaby równa, rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą. (więcej na stronach portalu maszglos.pl)
Czy mogę głosować poza miejscem zamieszkania? W przeciwieństwie do wyborów prezydenckich i parlamentarnych, głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania w wyborach samorządowych nie jest możliwe. Nie można więc wziąć ze swojej gminy zaświadczenia o prawie do głosowania, wyjechać na weekend, urlop czy festiwal, i z nim głosować w innej gminie, powiecie czy województwie. Dlaczego? Dlatego, że mieszkańcy każdej gminy, powiatu czy województwa tworzą tzw. wspólnotę samorządową. I to właśnie członkowie tej wspólnoty mają prawo decydować o swoich władzach, a nie o władzach innych wspólnot. Innymi słowy - jeśli mieszkasz w Gdańsku, a na wyborczy weekend wyjeżdżasz do Krakowa, nie masz prawa wybierać jego władz. (więcej na stronach portalu maszglos.pl)
Głosowanie przez pełnomocnika W związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r., Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach. Dowiedz się więcej. Szczegółowe zasady sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 170, poz. 1146). Kto może ustanowić pełnomocnika? Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o: całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych; niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust 5 ustawy wym w pkt 1; całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust 2 ustawy wym. w pkt 1; orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat. Kto może być pełnomocnikiem? osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Kto nie może być pełnomocnikiem? osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; mężowie zaufania; kandydaci na radnego oraz na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.), zstępny (córka, syn, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Jak udzielić pełnomocnictwa? w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek (na druku) do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Do wniosku należy dołączyć: pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (na druku) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat. Terminy składania wniosków: Wniosek należy złożyć najpóźniej: do dnia 11 listopada 2010 r. - w tzw. I turze wyborów (art. 205 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) do dnia 25 listopada 2010 r. - w tzw. II turze wyborów, gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony po dniu pierwszego głosowania. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa ma prawo: cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do 19 listopada 2010 - w tzw. I turze wyborów i do dnia 03 grudnia 2010r. - w tzw. II turze wyborów poprzez złożenie stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa , do głosowania osobistego pod warunkiem głosowania wcześniej niż pełnomocnik. Gdzie można składać wnioski? Wnioski należy składać w Biurze Jakości Urzędu Miasta Tarnowa ul.Mickiewicza 2 pok. nr 310 – III piętro, Biurze Obsługi Mieszkańców ul. Nowa 4 – parter pok.nr 1, Biurze Obsługi Mieszkańców ul. Mickiewicza 2 /parter/. Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pełnomocnictw można uzyskać pod numerami telefonów: 14-6882-411,14-6882-469, 14-6882-554, 14-6882-408. Druki wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania można pobrać w wyżej wskazanych miejscach, w godzinach pracy Urzędu, a także poniżej - w formie elektronicznej. POBIERZ: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania: wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.doc 51,00 kB Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania: zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.doc 50,00 kB
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A