Biznesowe porozumienie w Urzędzie Miasta Tarnowa
access_time 2010-02-24 09:10:17
W magistracie doszło wczoraj do podpisania umowy o współpracy na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej w Małopolsce Południowo-Wschodniej. Stronami są Gmina Miasta Tarnowa, Fundacja Rozwoju Edukacji i Nauki, Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A., Gmina Miasta Nowy Sącz, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., Klaster Medycyna Polska Płd.-Wsch. oraz Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Efektem porozumienia jest także inicjatywa powołania konsorcjum naukowo-edukacyjno-przemysłowego, którego koncepcję merytoryczną i organizacyjną przygotuje Fundacja Rozwoju Edukacji i Nauki, natomiast koordynację logistyczną i administracyjną zapewni Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.

Strony zadeklarowały współpracę w celu pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego skupionego w Małopolsce, zwłaszcza w Mieście Tarnowie, Nowym Sączu oraz powiatach tarnowskim i nowosądeckim, dla stworzenia silnego bieguna wzrostu gospodarki innowacyjnej w Małopolsce Południowo-Wschodniej i zapewnienia w ten sposób bardziej zrównoważonego rozwoju regionu. Cel ten jest bezpośrednio związany ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego i Regionalną Strategią Innowacyjną.

Strony Umowy będą prowadziły uzgodnione wspólnie działania, zmierzające do osiągnięcia powyższego celu, w pierwszym rzędzie poprzez realizację wspólnych projektów i działań w następujących kierunkach zaproponowanych przez Fundację Rozwoju Edukacji i Nauki z siedzibą w Tarnowie: 1)opracowanie modelu generowania i wdrażania innowacji, który w większym stopniu, niż obecnie, uwzględniałby realne potrzeby gospodarki i administracji regionalnej;
2)utworzenie w Małopolsce Południowo-Wschodniej centrum innowacji, mającego skutecznie i efektywnie wspierać opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć innowacyjnych, w obszarze technologii, organizacji oraz edukacji;
3)utworzenie parku technologicznego dla Małopolski Południowo-Wschodniej w Tarnowie i Nowym Sączu pod nazwą: EduTechMed, generującego środowisko dla dynamicznych i innowacyjnych przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

W jaki sposób zostaną zrealizowane powyższe cele? Nowy model systemu innowacyjnego oparty na odmiennym od obecnego podejściu do generowania i wdrażania innowacji powstających w sferze B+R, zostanie opracowany przy ścisłej współpracy środowiska naukowo-edukacyjnego i gospodarczego. Zamiast dominującego obecnie podejścia typu „tłoczenie innowacji”, charakteryzującego się tym, że prace naukowe prowadzone są bez głębszego rozpoznania potrzeb i możliwości ich zastosowania oraz doprowadzane są tylko do etapu publikacji lub prototypu laboratoryjnego, co niesie za sobą niedopasowanie oferty jednostek naukowych do oczekiwań i potrzeb gospodarki, zostanie opracowany i przetestowany model oparty na podejściu typu „ssanie innowacji” zakładający generowanie innowacji na zapotrzebowanie ich odbiorców.

Strony podejmą wspólne działania zmierzające do utworzenia centrum innowacji, którego celem będzie skuteczniejsze wdrażanie innowacji w gospodarce i administracji poprzez realizowanie ścisłej współpracy środowiska naukowo-edukacyjnego i gospodarczego.

Strony będą dążyć do utworzenia w Tarnowie i Nowym Sączu parku technologicznego pn. EduTechMed, który będzie docelowo stanowić:
- centrum regionalne skupiające polskich i światowych liderów nowoczesnych technologii oraz zapewniające im optymalne warunki dla wdrażania technologii; - ośrodek kształcenia kadr dla nowoczesnej gospodarki na najwyższym poziomie; - silne zaplecze B+R dla gospodarki Małopolski Południowo-Wschodniej.

Strony uzgodnią i określą w umowach szczegółowych, w ciągu dwóch miesięcy, szczegółowe obszary ich zainteresowania, konkretne projekty i działania oraz wkład materialny i intelektualny, jaki przeznaczą na ich realizację. Umowa ma charakter otwarty dla wszystkich instytucji działających w obszarach nią objętych, zwłaszcza z terenu Małopolski Południowo-Wschodniej.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A