Uruchomienie środków finansowych dla przedsiębiorców poszkodowanych w tegorocznej powodzi
access_time 2010-06-30 10:19:13
1 lipca (czwartek) o godzinie 16.30 w siedzibie Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Szujskiego 66 w Tarnowie odbędzie się w auli na parterze spotkanie przedstawicieli władz samorządowych z przedsiębiorcami. Tematyką spotkania będzie uruchomienie środków finansowych dla przedsiębiorców poszkodowanych w tegorocznej powodzi.

W spotkaniu wezmą udział:

Roman Ciepiela- Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Rafał Solecki – Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
Leszek Nowicki – Prezes Zarządu Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności poszkodowanych w tegorocznej powodzi przedsiębiorców.


Komunikat Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego (29.06.2010 r.)

Fundusze pożyczkowe dla przedsiębiorców dotkniętych klęskami żywiołowymi  

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził dzisiaj regulamin konkursu na pożyczki dla małopolskich przedsiębiorców poszkodowanych przez klęski żywiołowe. Już jutro, 30 czerwca, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie projektów polegających na dokapitalizowaniu funduszy pożyczkowych, które będą udzielały preferencyjnych pożyczek przedsiębiorcom z możliwością częściowego umorzenia. Pożyczki otrzymają mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający na terenie województwa małopolskiego, dotknięci klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi spowodowanymi działaniem siły wyższej.  

Konkurs prowadzony jest w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat D „Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw"). O wsparcie będą mogły ubiegać się podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku status instytucji otoczenia biznesu. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych (od 1 miliona złotych do 10 milionów złotych) dla pojedynczego projektu instytucji otoczenia biznesu wyniesie 100%. Wnioski będą przyjmowane w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości terminie od 21 lipca 2010 r. do 20 sierpnia 2010 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu tj. dokonania wyboru projektów, szacuje się na koniec września 2010 r. (znacznie szybciej, niż przewidują to dokumenty programowe).  

Dokapitalizowane fundusze będą udzielały pożyczek na warunkach bardziej preferencyjnych od warunków rynkowych. W okresie realizacji projektu maksymalny poziom oprocentowania udzielonej pożyczki nie będzie mógł przekroczyć progu 4% w skali roku. Fundusze pożyczkowe w okresie realizacji projektu nie będą również pobierały od podmiotów żadnych opłat związanych z przyznaniem i udzieleniem pożyczki typu prowizja, marża, ubezpieczenie itp. W okresie trwałości projektu maksymalny poziom oprocentowania udzielonej pożyczki nie będzie mógł przekroczyć wysokości stopy redyskontowej określonej w danym okresie przez NBP, a maksymalny poziom opłat związanych z przyznaniem i udzieleniem pożyczki okresie trwałości projektu nie będzie mógł przekroczyć 2% wartości pożyczki.  

Pożyczkobiorca otrzyma umorzenie maksymalnie do 50% wartości udzielonego przez fundusz kapitału jeżeli spłaci 50% pożyczonego kapitału oraz zrealizuje inwestycję, na którą otrzymał pożyczkę, w terminie i zgodnie z umową. Szczegółowe zasady dotyczące warunków i form udzielania pożyczek, trybu postępowania w zakresie umorzeń, wielkości oprocentowania, podmiotów uprawnionych do wsparcia, przedkładanych dokumentów, będą określone w regulaminie funduszu pożyczkowego.

Podmioty, które będą mogły otrzymać preferencyjną pożyczkę z możliwością częściowego umorzenia, będą musiały wykazać iż:

- prowadziły faktycznie działalność gospodarczą w dniu wystąpienia klęski żywiołowej lub innego zdarzenia nadzwyczajnego spowodowanego działaniem siły wyższej;
- prowadzą działalność gospodarczą oraz należą do kategorii mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorstwa;
- realizują projekty na terenie województwa małopolskiego;
- poniosły bezpośrednie, materialne straty w miejscu faktycznego wykonywania działalności w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń nadzwyczajnych spowodowanych działaniem siły wyższej w okresie po 1 maja 2010 roku;
- wystąpią z wnioskiem o pożyczkę w ciągu 12 miesięcy od wystąpienia szkody;
- udokumentują straty, o których mowa przedkładając np. (stosowne zaświadczenie z urzędu gminy, wycenę rzeczoznawcy majątkowego, wycenę komisji powołanej przez fundusz pożyczkowy, oszacowanie strat dokonane przez ubezpieczyciela, inne wiarygodne dokumenty);
- przeznaczą pożyczkę na finansowanie inwestycji rozwojowych.


Info: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A