Będzie nowa koncepcja zmian na tarnowskim „Burku”
access_time 2010-04-08 12:32:21
Koncepcja architektoniczna zmian na tarnowskim „Burku” zostanie przeorganizowana. Zostanie ona dostosowana do wytycznych służb konserwatorskich. To najważniejsze ustalenia po spotkaniu, które odbyło się w tarnowskiej Delegaturze Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na spotkaniu Konserwator Wojewódzki poinformował, że przedstawiona w grudniu 2009 r. opracowana przez pana Marka Bilskiego koncepcja zagospodarowania placu targowego „Burek” nie uzyskała pozytywnej opinii Komisji Konserwatorskiej działającej przy Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków. Omówiono możliwość pozostawienia na placu funkcji terenu jako placu targowego, dążąc do jego uporządkowania i estetyzacji.

Następnie Konserwator Wojewódzki spotkał się z Prezydentem Miasta. Potwierdzono potrzebę pilnej i gruntownej rewitalizacji Placu Gen. J. Bema, prowadzącej do znaczącej poprawy estetyki oraz funkcjonalności z pozostawieniem części handlowej. Ze względu na uprzednią zabudowę Kościoła i cmentarza niemożliwe są, ingerujące w nawierzchnię, głębokie prace ziemne bez uprzednich prac archeologicznych, więc nowe zagospodarowanie winno zachować istniejące rzędne i spadek terenu w kierunku południowym.

Uznano, że rozważyć należy wyodrębnienie części przestrzeni publicznej dla funkcji ogólnospołecznych i turystycznych, z lokalizacją tam obiektu o charakterze atrakcji turystycznej. W popołudniowo-zachodniej części placu możliwa jest lokalizacja obiektu kubaturowego spełniającego funkcje handlowo-usługowe oraz zaplecza dla obsługi placu handlowego.

Szczegółowe założenia projektowe, które posłużą do dalszych prac nad koncepcją zagospodarowania placu targowego „Burek” określone zostaną w piśmie, które Konserwator przygotuje jako odpowiedź na przedstawioną do zaopiniowania koncepcję. Ma ona dotrzeć do Urzędu Miasta Tarnowa lada chwila.


Infp: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A