Pieniądze na szkolenie sportowców
access_time 2008-03-20 19:19:39
218 tysięcy złotych przeznaczono z budżetu Tarnowa na organizację zgrupowań dla młodych tarnowskich sportowców w okresie wakacji. Pieniądze trafią zarówno do organizatorów zgrupowań wyjazdowych, jak i tych klubów, czy związków sportowych, które organizują zgrupowania na terenie Tarnowa. Pieniądze rozdysponowane będą w formie otwartego konkursu ofert. Termin ich składania minie 18 kwietnia.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił kolejne otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne Gminy Miasta Tarnowa. O pieniądze mogą ubiegać się organizatorzy wakacyjnych zgrupowań dla dzieci i młodzieży. Na ten cel przeznaczono łącznie 218 tysięcy złotych, skorzystają z nich zarówno organizatorzy zgrupowań wyjazdowych, jak i kluby czy związki sportowe organizujące zgrupowania na terenie Tarnowa.

Pełna informacja o otwartych konkursach ofert znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowa, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.tarnow.pl

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 18 kwietnia, do godz.12.00 oferty w zamkniętej kopercie lub przesłanie jej drogą pocztową. Wysłane pocztą i dostarczone po godz. 12. 00 w dniu 18 kwietnia nie będą rozpatrywane. Na kopercie należy umieścić: nr zadania, tytuł zadania, pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres oraz adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji z otwarciem ofert”.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dni od dnia 18 kwietnia.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A