Stypendia dla studentów tarnowskich uczelni
access_time 2007-10-02 16:04:43
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego prowadzi nabór wniosków w ramach projektu pn. ”Droga do sukcesu” – stypendium Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych studentów pochodzących z terenów wiejskich poprzez udzielenie wsparcia finansowego. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Termin składania wniosków mija 15 października

Nabór wniosków o stypendium trwał będzie do 15 października. Wnioski przyjmowane są od wtorku do czwartku w godzinach: od 14.00 do 17.00 w siedzibie Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Wielkie Schody 3, 33-100 Tarnów lub pocztą (decyduje data wpływu wniosku do Fundacji).Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, prawidłowo wypełnione i złoŜone w terminie.

O stypendia mogą ubiegać się studenci II, III, IV i V roku studiów stacjonarnych /studiów dziennych/, zamieszkali na terenie wiejskim na obszarze powiatów: ziemskiego tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego, kształcący się w uczelniach państwowych i prywatnych na terenie miasta Tarnowa.
W ramach projektu przewiduje się przyznanie 50 stypendiów, każde po 200 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy – w sumie dla studenta kwalifikującego się do otrzymania stypendium przyznane zostanie 1800 zł brutto, wypłacone w dwóch transzach po 900 zł w okresie od 1 do 30 listopada 2007 r.

W celu weryfikacji wniosków o przyznanie stypendiów Prezes Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego powoła Komisję stypendialną, która zadecyduje o przyznaniu stypendiów. Ich lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej Fundacji www.fundacjatarnowskiego.org.pl zaś sami stypendyści zostaną powiadomieni o decyzji Komisji listownie lub pocztą elektroniczną. Od decyzji o przyznanych przez Komisję stypendiach nie przysługuje odwołanie.

Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów z projektu pn. ”Droga do sukcesu” – stypendium Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego” określa regulamin. Formularz wniosku i regulamin można pobrać ze strony www.fundacjatarnowskiego.org.pl.

Dodatkowe informacje na temat kryteriów przyznawania stypendiów uzyskać moŜna u koordynatora projektu - Ewy Golec, e-mail:egolec@gmail.com, tel. 0698659725.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A