Akcje Azotów
access_time 2005-11-22 19:06:21
We czwartek 17 listopada po uwzględnieniu reklamacji została upubliczniona lista osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie. Znajdą się na niej zmiany, wynikające z pozytywnie rozpatrzonych reklamacji i poprawionych oczywistych błędów.

Równolegle też rozpoczną się konsultacje ze związkami zawodowymi w sprawie ilości akcji przypadających na poszczególne grupy stażowe. Zweryfikowana lista osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji „Azotów” będzie do „wglądu” w budynku administracyjnym ZAT S.A. oraz przy bramach wejściowych nr 1 i nr 3.

 

Przypomnijmy, po raz pierwszy lista osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji ZAT S.A. została podana do publicznej wiadomości 18 października br. Do 2 listopada br. zainteresowani mogli składać reklamacje. Dotyczyły one najczęściej nie doliczenia do stażu pracy lat pracy lub nauki, nieaktualnych danych oraz braku nazwisk osób, które były pracownikami Zakładów Azotowych w dniu ich komercjalizacji, czyli 1 marca 1991 r., a zmarły przed kwietniem 1997 r. Reklamacje rozpatrzyła specjalnie powołana w ZAT S.A. komisja. W ich wyniku lista osób uprawnionych do nieodpłatnego otrzymania akcji ZAT S.A. została rozszerzona o ponad 90 nazwisk.

 

"Uprawnieni pracownicy i ich spadkobiercy zgłosili ponad 170 przypadków zmian - informuje dyrektor ds. Zarządzania i Polityki Personalnej w ZAT S.A. Jerzy Koziara. Generalnie zmiany dotyczyły dopisania do listy pracowników, którzy pracowali w dn. 1 marca 1991 r., a ich zgon nastąpił przed 8 kwietnia 1997 roku. Jest to wynik korzystnej interpretacji prawa dla uprawnionych pracowników. Około 40 reklamacji dotyczyło błędów w obliczeniu stażu pracy w przedsiębiorstwie państwowym i spółce. Niestety, również Komisja odwoławcza musiała negatywnie rozpatrzyć 40 przypadków. Dotyczyły one głównie dopisania do listy tych osób, które z różnych powodów nie złożyły oświadczenia o zamiarze nabycia akcji ZAT w 1997 r., jak również tych, które rozwiązały umowę o pracę przed 1 marca 1991 r. Obecnie dopisywanie kogokolwiek do listy jest już niemożliwe" - mówi Jerzy Koziara.

 

Do podziału jest pakiet 15% akcji ZAT S.A., czyli 360 tys. akcji, o łącznej wartości 18 mln złotych. Ile akcji przypadnie na każdą z grup – okaże się po ostatecznym zweryfikowaniu listy i podpisaniu porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi. Ostateczna lista z już przypisaną każdemu pracownikowi ilością akcji zostanie ponownie podana do publicznej wiadomości najpóźniej do 15 grudnia br. Po jej zaakceptowaniu przez MSP rozpocznie się kolejny etap, polegający na przygotowywaniu indywidualnych umów i ich podpisywaniu z uprawnionymi pracownikami.

 

 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A