Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa
access_time 2005-01-23 18:52:15

Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa.

z zakresu: (Zadania / kwota)
1) pomocy społecznej - 260 500
1/1Prowadzenie grup wsparcia dla:
- osób zagrożonych uzależnieniem, - osób uzależnionych po dobytej terapii, - członków rodzin - 5 000
1/2 Prowadzenie ognisk wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych z programem profilaktycznym.- 130 500
1/3 Uruchomienie i prowadzenie profesjonalnego punktu konsultacyjno-diagnostycznego dla osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od narkotyków. - 10 000
1/4 Wszechstronna wielokierunkowa pomoc w sytuacjach trudnych poprzez zwiększenie dostępności usług specjalistycznych, dyżury telefonów zaufania, współpraca z instytucjami „pomocowymi”. - 39 000
1/5 Przeciwdziałanie przemocy domowej:
- praca ze sprawcami przemocy, - prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy. - 35 000
1/6 Prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych - 36 000
1/7 Prowadzenie Punktu konsultacyjno-diagnostycznego HIV/AIDS - 5 000

2) profilaktyki i promocji zdrowia - 76 000
2/1 Rehabilitacja psychofizyczna u kobiet po amputacji piersi z powodu choroby nowotworowej. - 9 000
2/2 Rehabilitacja obłożnie chorych na stwardnienie rozsiane i reumatoidalne zapalenie stawów. - 12 000
2/3 Rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących w następstwie długotrwałej cukrzycy i innych schorzeń przewlekłych. - 6 000
2/4 Diagnostyka i terapia dziecka autystycznego
sukcesem w nawiązywaniu kontaktów społecznych.- 10 000
2/5 Rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu - 9 000
2/6 Rehabilitacja oraz aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży
z mózgowym porażeniem dziecięcym. - 15 000
2/7 Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu dorosłych inwalidów słuchu.- 5 000
2/8 Akcja Tarnowska Kropla.- 10 000

3) ochrony środowiska - 6 000
3/1 Edukacja zgodnie z rozwojem zrównoważonym.- 3 000
3/2 Wykłady i szkolenia dotyczące selektywnej zbiórki odpadów.- 3 000

4) kultury i sztuki - 185 000
4/1 Program edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży:
a) wydawnictwa o tematyce tarnowskiej - 15 000
b) wspieranie działań kulturotwórczych i edukacji kulturalnej w takich dziedzinach jak: teatr, muzyka, plastyka, literatura, film, taniec, fotografia - 120 000
4/2 Miejskie obchody świąt kalendarzowych, historycznych i patriotycznych.
a) oprawa artystyczna obchodów świąt historycznych i patriotycznych służących podtrzymywaniu tradycji narodowej - 20 000
b) oprawa artystyczna imprez organizowanych z okazji: Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka, Nocy Świętojańskiej, Świąt Bożego Narodzenia - 30 000

5) kultury fizycznej, sportu i turystyki - 294 000
5/1 Organizacja czasu wolnego i podniesienie sprawności psychofizycznej uczniów tarnowskich szkół poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć oraz imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych. 50 000
5/2 Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w sekcjach tarnowskich klubów sportowych - 220 000
5/3 Podniesienie aktywności sportowej niepełnosprawnych mieszkańców Tarnowa.- 20 000
5/4 Aktywizacja sportowa studentów tarnowskich uczelni - 4 000

Do konkursów mogą być składane oferty zadań, których realizacja kończy się nie później niż 15 grudnia 2005 r.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 14 lutego 2005 r., do godz. 12.00 oferty realizacji zadania w zamkniętej kopercie lub przesłanie jej drogą pocztową,. Wysłane pocztą i dostarczone po godz.1200 w dniu 14 lutego 2005 nie będą rozpatrywane. Na kopercie należy umieścić numer zadania, tytuł zadania, pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”.W konkursach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96/873/2003 z późn. zm.) oraz w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64/593/2004 z późn. zm.).
Formularze ofert dostępne są w wydziałach merytorycznych Urzędu Miasta Tarnowa (Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej; Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska; Wydział Kultury; Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki;) oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4.
Ponadto pełna informacja o otwartych konkursach ofert znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowa, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.tarnow.pl
Adresy, pod którymi można odebrać formularze ofert oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat otwartych konkursów ofert:

- pomoc społeczna
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej – Referat Opieki Społecznej, ul. Goldhammera 3, pok.4, tel. 63-12-826
w.sliwa@umt.tarnow.pl

- profilaktyka i promocja zdrowia
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej – Referat Zdrowia, ul. Goldhammera 3, pok.100, tel. 63-12-834
b.koziol@umt.tarnow.pl

- ochrona środowiska.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Referat Ochrony Środowiska, ul. Goldhammera 3, pok. 300, tel. 63-12-867 a.sznajder@umt.tarnow.pl  

- kultura i sztuka
Wydział Kultury, Rynek 7, pok. 10, tel. 62-21-058
a.kawa@umt.tarnow.pl  

- kultura fizyczna, sport i turystyka
Wydział Edukacji Sportu i Turystyki – Referat Sportu i Turystyki, ul. Goldhammera 3, pok. 211, tel. 63-12-857
m.burnagiel@umt.tarnow.pl
m.baran@umt.tarnow.plMiejsce składania dokumentów: Urząd Miasta Tarnowa
Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Nowa 4
33-100 Tarnów
sala 1
stanowisko nr 2Wymagane załączniki:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 3 miesiące) lub inny dokument potwierdzający działalność podmiotu;
2) oświadczenia o stanie zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2004;
4) statut.

Termin rozstrzygnięcia: 25 lutego 2005 r.


wiecej informacji http://www.tarnow.pl/pozytek.html tarnow.pl


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A