Bezrobocie w Małopolsce najniższe od ponad 20 lat
access_time 2017-06-05 07:07:00
W ubiegłym roku bezrobocie w Małopolsce spadło do poziomu, który nie był notowany od ponad dwóch dekad. Stale wzrasta również liczba przedsiębiorstw, a rozwój istniejących firm przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na pracowników, którzy z kolei mogą liczyć na wyższe niż dotychczas wynagrodzenia. Takie wnioski płyną z „Oceny sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2016” opracowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Małopolska jest jednym z województw, w którym poziom bezrobocia należy do najniższych w skali całego kraju. Pod koniec ubiegłego roku byliśmy trzecim regionem z najniższą stopą bezrobocia. Do tego poziom bezrobocia – który pod koniec ubiegłego roku wyniósł 6,7 proc. – jest o 1,5 proc. niższy niż średnia dla całego kraju - mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

Bezrobocie najniższe od lat

W minionym roku bezrobocie w Małopolsce spadło do poziomu, który nie był notowany w regionie od 1992 r. Pod koniec 2016 r. w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 96 531 bezrobotnych. Przypomnijmy, że rok wcześniej zarejestrowanych było o ponad 23 tys. osób więcej (119 601).

A jak przedstawia się poziom bezrobocia w naszym województwie? Jest on zróżnicowany – pod koniec 2016 r. najmniejsze bezrobocie było w stolicy województwa – Krakowie (3,6 proc.). Niemal czterokrotnie większe było jednak w powiecie dąbrowskim, gdzie wyniosło 13,9 proc.

Co warto jednak podkreślić – już dane z początkowego okresu 2017 r. pokazują, że bezrobocie w Małopolsce wciąż maleje. Na koniec kwietnia tego roku wyniosło 6,2 proc.

W Małopolsce pracuje coraz więcej cudzoziemców

Od 2012 r. coraz więcej imigrantów zarobkowych przybywa do Małopolski, a znaczny wzrost zainteresowania nastąpił w 2015 r. i utrzymywał się w roku ubiegłym. Wśród cudzoziemców otrzymujących prawo do wykonywania pracy w Polsce zdecydowanie dominują obywatele Ukrainy.

W ubiegłym roku cudzoziemcy najczęściej wykonywali prace fizyczne. Z dostępnych danych wynika też , że w ostatnim czasie w Małopolsce wzrosła liczba zawodów deficytowych, czyli takich, w których występuje niedobór pracowników w stosunku do potrzeb lokalnego rynku pracy. Konsekwencje? Pracodawcy mają coraz większe trudności w pozyskaniu odpowiedniej kadry pracowników, a co za tym idzie, także rosnące oczekiwania dotyczące wynagrodzeń w części zawodów. Zatrudniający często zmagają się także z problemem niedopasowania kompetencji i doświadczenia kandydatów do oferowanych miejsc pracy. Stąd też coraz częściej zatrudniani są przez przedsiębiorców pracownicy z zagranicy, głównie z Ukrainy. 

Z drugiej strony, w ostatnich latach widać zwiększające się zapotrzebowanie na cudzoziemców wykonujących zawody wymagające wyższych, często specjalistycznych kwalifikacji. Jest to związane m.in. z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstw, w tym tych z sektora usług biznesowych.

Coraz więcej nowych przedsiębiorstw

W ubiegłym roku w całej Małopolsce wzrosła liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Największy wzrost (o 3,3 proc.) miał miejsce w stolicy regionu – Krakowie oraz w podregionie krakowskim (o 1,9 proc.). Przedsiębiorstw przybywa przede wszystkim w sektorze usług biznesowych – m.in. w działalności naukowej i technicznej, informacji i komunikacji, obsłudze rynku nieruchomości – łącznie o 2 tys. podmiotów w ciągu roku. Tym samym sektor usług biznesowych pod względem liczby podmiotów zaczyna zbliżać się do największej dotychczas w Małopolsce branży, czyli branży handlowej.

A w jakich dziedzinach widoczny jest największy spadek liczby przedsiębiorstw? Najwięcej – w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (spadek o 2,3 proc.). Nieznacznie ubyło także podmiotów zajmujących się handlem oraz rolnictwem.

Czas na aktywizację

Ważnym zadaniem instytucji rynku pracy jest pomoc pracodawcom w zapewnieniu odpowiedniej jakości wykwalifikowanych pracowników. Ważną rolę pełni w tym aktywizacja osób do tej pory biernych zawodowo, w tym m.in. osób z niepełnosprawnościami. Istotną rolę odgrywają także starania na rzecz wydłużania okresu aktywności zawodowej. Indywidualnego podejścia wymaga natomiast przywrócenie na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych, nisko wykwalifikowanych, słabo zmotywowanych lub niechętnych do podjęcia pracy.

Jednym z największych wyzwań stojących przed publicznymi służbami zatrudnienia jest dostosowanie kwalifikacji mieszkańców – w tym osób pracujących - do zmieniających się wymagań rynku pracy. 

Kluczową rolę pełni jednak doradztwo zawodowe podejmowane już na etapie edukacji, dające uczniom możliwość podejmowania odpowiednich wyborów zawodowych. Dlatego Małopolska od lat konsekwentnie podejmuje i wspiera finansowo różne działania w tym zakresie. Rozwijane jest nie tylko nowoczesne kształcenie zawodowe, ściśle powiązane z oczekiwaniami rynku pracy, w tym tworzenie centrów kompetencji zawodowych, czy też realizacja nastawionego na rozwój kompetencji pracujących Małopolan projektu Kierunek Kariera. Służą one profesjonalnymi poradami oraz oferują kursy i szkolenia zawodowe zarówno dla uczniów, jak i dla dorosłych.

Co dalej?

Narodowy Bank Polski prognozuje, że w 2017 r. w Polsce przyspieszy wzrost gospodarczy. Ma on wynieść 3,7 proc. (w porównaniu z 2,8 proc. w ubiegłym roku). Optymistyczne są także prognozy dotyczące bezrobocia. Ministerstwo Finansów zakłada, że stopa bezrobocia rejestrowanego nadal będzie spadać i na koniec 2017 r. wyniesie w Polsce 8 proc. (czyli o 0,3 proc. mniej niż pod koniec ubiegłego roku). Wzrost gospodarczy wspierać będzie także napływ środków europejskich przewidzianych na lata 2014-2020.

W Małopolsce sytuacja również będzie się poprawiać. Przyjmując, że tak jak w poprzednich latach poziom bezrobocia w województwie będzie niższy o 1,5 proc. niż w skali kraju, stopa bezrobocia na koniec tego roku powinna wynieść 6,5 proc., czyli o 0,2 proc. mniej niż rok wcześniej.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM

Komentarze...