Sesja Rady Miejskiej (TRANSMISJA)
access_time 2015-10-22 09:46:42
Między innymi o zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą dyskutować radni podczas dzisiejszej XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Początek sesji o godz. 9:00 w Sali Lustrzanej.
Proponowany porządek obrad XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 22 października 2015 r. o godz. 9.00
 • 1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Miejskiej.
 • 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 • 4. Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2015-2025 - podjęcie uchwały.
 • 5. Zmiana uchwały budżetowej Miasta Tarnowa na rok 2015 - podjęcie uchwały.
 • 6. Informacja o realizacji przez podmioty wskazane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.
 • 7. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich - podjęcie uchwały.
 • 8. Zmiana uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny, nadania jej statutu oraz upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej - podjęcie uchwały.
 • 9. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Tuchów - podjęcie uchwały.
 • 10. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Tarnobrzeg - podjęcie uchwały.
 • 11. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gnojnik - podjęcie uchwały.
 • 12. Zamiar likwidacji Technikum nr 11 w Tarnowie - podjęcie uchwały.
 • 13. Częściowe zniesienie formy ochrony przyrody - pomnika przyrody usytuowanego przy ul. Krzyskiej w Tarnowie - podjęcie uchwały.
 • 14. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Miasta Tarnowa, w rejonie potoku Wątok - podjęcie uchwały.
 • 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa w rejonie ul. Hodowlanej - podjęcie uchwały.
 • 16. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa - podjęcie uchwały.
 • 17. Zmiana uchwały w sprawie statutów osiedli Gminy Miasta Tarnowa - podjęcie uchwały.
 • 18. Zmiana uchwały w sprawie podziału Osiedla Rzędzin i utworzenia jednostki pomocniczej pod nazwą Osiedle Nr 16 "Zielone" - podjęcie uchwały.
 • 19. Poparcie dla inicjatywy nadania Autostradzie A-4 nazwy „Autostrada Pamięci Żołnierzy Wyklętych" - podjęcie uchwały.
 • 20. Zmiany w składzie Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Tarnowie - podjęcie uchwały.
 • 21. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
 • 22. Zapytania, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 • 23. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 • 24. Zakończenie obrad XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie.
 • Komentarze...
  testststs 10,2,9,1,A