Sesja Rady Miejskiej (TRANSMISJA)
access_time 2015-09-10 09:23:23
O wykonaniu budżetu, kondycji spółek miejskich i rewitalizacji będą między innymi dyskutować radni podczas dzisiejszej XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie. W trakcie posiedzenia ślubowanie złoży przyszły radny, Mariusz Kajpus.
Proponowany porządek obrad XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie
 • 1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej.
 • 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 • 3. Złożenie ślubowania przez radnego.
 • 4. Przyjęcie protokołu z XI zwyczajnej, XII i XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 • 5. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Tarnowa za I półrocze 2015 r.
 • 6. Informacja z działalności spółek komunalnych za 2014 r. oraz I półrocze 2015 r.
 • 7. Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w Województwie Małopolskim.
 • 8. Informacja o stanie środowiska w Tarnowie za 2014 rok.
 • 9. Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2015-2025– podjęcie uchwały.
 • 10. Zmiana uchwały budżetowej Miasta Tarnowa na rok 2015 – podjęcie uchwały.
 • 11. Informacja dotycząca opracowania Programu Rewitalizacji dla miasta Tarnowa na lata 2014-2020.
 • 12. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podjęcie uchwały.
 • 13. Zamiar likwidacji Technikum nr 11 w Tarnowie – podjęcie uchwały.
 • 14. Zmiana uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – podjęcie uchwały.
 • 15. Zgłoszenie przedstawiciela Gminy Miasta Tarnowa w Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa na lata 2015-2019 – podjęcie uchwały.
 • 16. Powołanie Tarnowskiej Rady Seniorów na lata 2015 – 2019 – podjęcie uchwały.
 • 17. Przygotowanie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania na terenie miasta Tarnowa obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – podjęcie uchwały.
 • 18. Pozbawienie kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej Nr 1346K położonej na terenie Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
 • 19. Zaliczenie do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi wojewódzkiej Nr 973 położonej na terenie Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
 • 20. Utworzenie w Tarnowie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – podjęcie uchwały.
 • 21. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa dotyczących zmian w statutach osiedli – podjęcie uchwały.
 • 22. Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Tarnowie i Sądu Rejonowego w Tarnowie na kadencję obejmującą lata 2016-2019 – podjęcie uchwały.
 • 23. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
 • 24. Zapytania, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 • 25. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 • 26. Zakończenie obrad XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie.
 • Komentarze...
  testststs 10,2,9,1,A