Tarnowska PWSZ uatrakcyjnia ofertę studiów
access_time 2015-03-24 08:35:48
Dzięki pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego tegoroczni maturzyści będą mogli po raz pierwszy wybrać kierunek zaproponowany przez Instytut Humanistyczny – pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną z j. obcym.
Propozycja ta jest odpowiedzią na zmiany w systemie edukacyjnym które wprowadzą dla dzieci 5-letnich obowiązek nauki języków obcych od 1 września 2015 r., a dla pozostałych dzieci od 1 września 2017 r. Przyszli studenci tego kierunku otrzymają profesjonalne kształcenie w obszarach teorii i praktyki pedagogicznej, a także w obszarze kształcenia językowego. Wniosek zawierający program kształcenia został opracowany przez dr Krystynę Choińską Dyrektor Instytutu Humanistycznego oraz dr Wandę Kuleszę ze Studium Pedagogicznego. Kandydaci na I rok studiów mogą również zwrócić uwagę na dwie nowe specjalności w ramach kierunku ochrona środowiska takie jak odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody. Zakład Ochrony Środowiska dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w wysokości prawie miliona złotych będzie mógł zrealizować projekt pn. Implementacja specjalności „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” oraz „Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody”, w ramach którego zostaną sfinansowane nowe pracownie uczelniane, w tym pracownie odnawialnych źródeł energii i pracownie monitoringu środowiska i techniki GIS (System Informacji Geograficznej, Geographic Information System) oraz wyjazd do Hedmark University College w Norwegii. Kandydaci na I rok studiów będą mogli wybierać już spośród 17 kierunków studiów. Uczelnia podjęła również starania o uzyskanie kolejnych uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia czyli magisterskich. Już 26 września 2014 r. Senat Uczelni uchwałą numer 35/2014 wyraził pozytywną opinię na temat rozpoczęcia działań zmierzających do uruchomienia studiów magisterskich na kierunku administracja. Zakład Administracji Publicznej pod kierunkiem dr Anny Gądek Dyrektor Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego opracował stosowny wniosek w tej sprawie. Obecnie wniosek ten jest oceniany przez Polską Komisję Akredytacyjną. Władze Uczelni oczekują na ostateczne decyzje Ministerstwa i jeśli zgoda nie zostanie wydana zbyt późno, podjęcie studiów magisterskich na kierunku administracja będzie możliwe już od 1 października br.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A