Oświadczenie Prezydenta w sprawie remontu ulicy Krakowskiej
access_time 2011-10-07 14:31:17
Publikujemy oświadczenie Henryka Słomka – Narożańskiego, Zastępcy Prezydenta Tarnowa, w sprawie remontu ulicy Krakowskiej.
W związku z remontem ulicy Krakowskiej uprzejmie informujemy:
  1. Remont prowadzony jest w ramach szerokiego programu rewitalizacji Projekt poprawy wizerunku centrum miasta realizowany jest w ramach działania 6.1 Rozwój miast Schemat A. Projekty realizowane wyłącznie w ramach programu rewitalizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego trwają już od 2007 roku. Związane z nimi wydatki to łącznie blisko 16 milionów złotych, z czego ok. 7,5 mln to remont ulicy Krakowskiej. Dofinansowanie z MRPO do całości wynosi ponad 6 milionów złotych, co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych. Wykonawca remontu ulicy Krakowskiej, firma Krzysztof Mus Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD, został wyłoniony w trybie zamówień publicznych (gdzie kryterium głównym była najniższa cena), na podstawie projektu autorstwa Krystyny i Grzegorza Ślusarczyków. Prace nadzoruje w imieniu inwestora - Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich firma Dekra Industrial spółka z o.o. i jej przedstawiciel – Ireneusz Wyskiel.
  2. Terminy wiążące wykonawcę, które obowiązują w umowach przewidują zakończenie inwestycji do 15 listopada. Dotychczas nie wpłynął żaden aneks.
  3. Według informacji uzyskanych od wykonawcy powodem opóźnień w ułożeniu nawierzchni jest brak zabezpieczenia przez wykonawcę w odpowiednim czasie dostaw granitu ze wskazanej przez projektanta kopalni Mikoszów. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy projektant i wykonawca mieli świadomość, że wydajność tej kopalni jest dużo mniejsza.
  4. Nie ulega wątpliwości, że miasto i wykonawcę wiążą terminy zawarte w umowie a skutki opóźnień dotyczą niestety całego miasta. Bezpośrednio obciążają one wykonawcę, który nie jest w stanie zrealizować inwestycji w terminie. Podjął on próbę zachowania terminu inwestycji poprzez zastosowanie surowca równoważnego (granitu), na co uporczywie nie wyraża zgody projektant.
  5. Brak akceptacji dla zastosowanie równoważnego surowca jedynie dlatego, że pochodzi z Chin jest niezrozumiały - nie jest to „produkt chiński” a minerał jedynie pochodzący z tego kraju. Przy czym inwestor zażądał od wykonawcy dodatkowych badań wytrzymałościowych tego materiału. Nadmieniam, że granit równoważny uzyskał również akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  6. Wbrew pozorom to również miasto jest obciążone skutkami przedłużającej się inwestycji, albowiem spadek obrotów i zysków, które odnotowali przedsiębiorcy powoduje proporcjonalne zmniejszenie dochodów własnych miasta.
  7. W tej sytuacji miasto rozważy wspólne z przedsiębiorcami z ulicy Krakowskiej wystąpienie do wykonawcy z roszczeniami odszkodowawczymi.
  8. Ze względu na docierające do nas informacje dotyczące m.in. braku zachowania czystości i porządku w tym miejscu zorganizowano spotkanie z wszystkimi inspektorami nadzoru prowadzonych w mieście inwestycji, podczas którego zobligowano ich do zwiększenia stopnia kontroli nad tymi elementami.
  9. Właściciele nieruchomości położonych przy remontowanej ulicy Krakowskiej otrzymają pomoc publiczną polegającą na umorzeniu im podatku od nieruchomości, co powinno skutkować obniżeniem czynszów dla najemców. Wnioski w tej sprawie będą dostarczone do wszystkich właścicieli nieruchomości, wypełnione natomiast zbierane i dostarczane do Urzędu przez służby miejskie. Z inicjatywy Prezydenta na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie przedstawiony projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa na podstawie której MZB będzie mogło zmniejszyć czynsz za zajmowane lokale użytkowe do 75%.
  10. Wskutek zapewnień wykonawcy o tym, że nie jest możliwe zwiększenie tempa pozyskania potrzebnego materiału lub zastosowania równoważnego surowca, czyli zarazem zwiększenia tempa wykonywanych robót, rozważana jest koncepcja tymczasowego skomunikowania i udrożnienia ulicy Krakowskiej.
Henryk Słomka – Narożański Zastępca Prezydenta Tarnowa
Komentarze...