Masz pomysł na biznes? Staraj się o dotację!
access_time 2011-02-11 09:16:12
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w dniach od 3 do 16 lutego 2011 prowadzi rekrutację do I edycji projektu „Mój Biznes - Mój Sukces 2” w ramach którego przyznawane są środki finansowe na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie szkoleniowo-doradczego.


Masz pomysł na biznes?
Weź udział w Projekcie „Mój Biznes - Mój Sukces 2”
i załóż własną działalność gospodarczą


Zapraszamy osoby przedsiębiorcze.
Oferujemy bezpłatnie fachową pomoc szkoleniową i doradczą, a tym, którzy przygotują najlepsze biznesplany – dotacje do 40 000 złotych na rozwój firmy.


Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w dniach od 3 do 16 lutego 2011 prowadzi rekrutację do I edycji projektu "Mój Biznes - Mój Sukces 2" w ramach którego przyznawane są środki finansowe na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie szkoleniowo-doradczego.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2013 r.

Adresaci projektu:

osoby fizyczne:
  1. zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego (siedziba rejestrowa) w branżach określonych w RSI (Regionalnej Strategii Innowacji województwa małopolskiego 2008-2013) – uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa, tj.: ŚRODOWISKO (Inżynieria środowiska wraz  z projektowaniem architektonicznym i przemysłowym, Infrastruktura techniczna i transport, Ochrona środowiska i  krajobrazu, Energetyka odnawialna); PRZEMYSŁ (Inżynieria materiałowa wraz  z technologiami i technikami odlewniczymi oraz hutniczymi, Technologie i techniki w inżynierii chemicznej, Technologie i techniki w budownictwie); ZDROWIE (Ochrona zdrowia – przemysł uzdrowiskowy, rekreacja, turystyka, Technologie medyczne, Biologia i biotechnologia); WIEDZA I KOMUNIKACJA (Edukacja w kształtowaniu kultury innowacji, Technologie i techniki informacyjne);
  2. zameldowane na stałe na terenie subregionu (powiaty: dąbrowski, bocheński, brzeski, tarnowski, Miasto Tarnów);
  3. które nie posiadały wpisu do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie były zarejestrowane w KRS i nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów (np. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
  4. które nie podlegają szczegółowym wyłączeniom podanym w §4 Regulaminu rekrutacji,
  5. które dostarczą do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie łącznie 75 osób, po 15 osób w każdej z 5 edycji. Zakłada się, że minimum 25 uczestników projektu to kobiety, min.50% uczestników projektu to osoby do 25 roku życia, a 10% to osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Zakres wsparcia:

  • szkoleniowo-doradcze,
  • środki finansowe na rozwój działalności gospodarczej,
  • finansowe i doradcze wsparcie pomostowe (podstawowe, przedłużone).
Lider projektu:

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie

Biuro Projektu:

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ul. Wałowa 2/2 (I p.), 33-100 Tarnów
tel./fax. (14) 656 38 98/99
e-mail: biuro(malpa)fundacjatarnowskiego.pl

Dla potrzeb rekrutacji biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00-13.00 zaś do godz. 18.00 w ostatnim dniu naboru oraz w dodatkowym dniu przedłużonego naboru wyznaczonym przez Beneficjenta w momencie ogłoszenia rekrutacji do I edycji projektu.
Komentarze...