Przekształcone Mościckie Centrum Medyczne
access_time 2007-02-01 12:15:23
Przekształcenie oddziału jest realizacją uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie z 8 września 2005 roku. Projekt tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia Rady Miejskiej, Radę Społeczną Mościckiego Centrum Medycznego i Radę Powiatu Tarnowskiego.
Także Wojewoda Małopolski, któremu przekazano projekt uchwały, nie wniósł do niego zastrzeżeń i stała się obowiązującym prawem.

Konieczność przekształcenia wynikała ze stanowiska Narodowego Funduszu Zdrowia, który pisemnie informował, że "świadczenia realizowane w oddziałach dla przewlekle chorych będą finansowane przez NFZ jedynie do końca 2005 roku. W tym czasie należy przekształcić oddziały dla przewlekle chorych w zakłady opiekuńczo-lecznicze lub pielęgnacyjno-opiekuńcze." Stanowisko to zostało przez Prezesa NFZ uzupełnione o stwierdzenie, że kontraktowanie świadczeń oddziałów dla przewlekle chorych będzie możliwe jeszcze w roku 2006, ale tylko w odniesieniu do tych oddziałów, którym w roku 2005 nie udało się zakończyć procedury przekształcania.
- Wykorzystując te informacje, przesunięto termin przekształcenia oddziału w MCM na 1 stycznia 2007 roku - podkreśla Wiesław Izworski - dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej tarnowskiego magistratu.

Mościckie Centrum Medyczne złożyło ofertę w konkursie, ogłoszonym przez NFZ na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w roku 2007 i latach następnych. 15 grudnia 2006 roku Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ rozstrzygnął postępowanie konkursowe o zawarcie umów w zakresie świadczeń w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, wskazując Mościckie Centrum Medyczne jako jako wykonawcę tych świadczeń. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz przeprowadzona procedurą przekształceniową i rozstrzygniętym konkursem Zakład Opiekuńczo-Leczniczy działający w strukturze Moscickiego Centrum Medycznego rozpoczął działalność od 1 stycznia 2007.

Osoby przebywające w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponoszą koszty wyżywienia i zakwaterowania. Świadczenia zdrowotne udzielane tym osobom finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

%%br%%
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A