Miasto zaciąga kolejne zobowiązania. Radni zgodzili się na emisję obligacji za 12 milionów zł
access_time 2020-07-31 07:29:00
Podczas czwartkowej sesji tarnowscy radni podjęli uchwałę o wyemitowaniu kolejnych komunalnych obligacji. Tym razem na 12 milionów zł. Pozyskane w ten sposób środki mają zrównoważyć uszczuplone o 22 miliony zł dochody z podatków.

Będą to obligacje na okaziciela, a wartość każdej wynosiła będzie tysiąc złotych. Propozycja ich nabycia skierowana będzie do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Obligacje wyemitowane zostaną w roku 2020 w dwóch seriach o wartości: 10 i 2 milionów złotych, a ich wykup nastąpi w latach 2026-2030 (w przypadku pierwszej serii 2 miliony w każdym roku, w przypadku drugiej – 400 tysięcy). Gmina Miasta Tarnowa może przy tym wykupić obligacje przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacone w okresach półrocznych, liczonych od daty emisji z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 był przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.

Przypomnijmy, na początku lipca miasto wyemitowało obligacje na 62 miliony. Pieniądze również były potrzebne na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, a także na wkład własny do inwestycji współfinansowanych z dotacji unijnych.

Fot. P. Topolski

Komentarze...