Wójt gminy Tarnów odpowiada na zarzuty prokuratury. Zapewnia, że jest niewinny
access_time 2023-06-02 13:00:00
Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł wydał oświadczenie dotyczące zarzutów, jakie stawia mu Prokuratura Rejonowa w Tarnowie. Samorządowiec mówi, że czuje się niewinny, zarówno pod względem prawnym, jak i etycznym. Uważa też, że działał zgodnie z prawem oraz w interesie społecznym.

Jak już informowaliśmy, Prokuratura Rejonowa w Tarnowie prowadzi śledztwo ws. przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego przez wójta gminy Tarnów Grzegorza Kozioła. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożyła Regionalna Izba Obrachunkowa po przeprowadzeniu kompleksowej kontroli w gminie. Zarzuty dotyczą remontów trzech dróg w Woli Rzędzińskiej, które formalnie nie są własnością gminy. Na inwestycje realizowane w okresie od maja 2017 roku do grudnia 2019 roku gmina wydała w sumie około 430 tys. zł. Wójt od początku nie przyznawał się do stawianych mu zarzutów. Początkowo nie chciał publicznie komentować sprawy. Teraz wydał oficjalne oświadczenie, w którym odnosi się do oskarżeń. Poniżej publikujemy jego pełną treść.

Do zadań własnych gminy - zgodnie z ustawą o samorządzie - należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Dotyczy to w szczególności budowy dróg, ulic, placów i mostów. Gmina Tarnów - jak wiele innych gmin w Polsce - te zadania realizuje.

Budowane w gminie Tarnów drogi, do których realizacji zastrzeżenia podczas kontroli wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa, były ogólnodostępne i traktowane jak drogi gminne. Były w zarządzie gminy i były przez samorząd utrzymywane. Miały ważne znaczenie komunikacyjne. Znajdowały się w terenie zurbanizowanym, gęsto zabudowanym. Były szczególnie ważne również z tego względu, że mieszkają przy nich osoby starsze i niepełnosprawne, wymagające stałej opieki medycznej i wizyt lekarza w miejscu zamieszkania, poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz niewidome dzieci. Drogi te przed remontem były w bardzo złym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników. Bieżąca poprawa nawierzchni była już niewystarczająca. Po okresie zimowym lub obfitych opadach deszczu drogi te były praktycznie nieprzejezdne.

Mieszkańcy oraz przedstawiciele środowiska lokalnego wielokrotnie zwracali się o skuteczną poprawę sytuacji poprzez wykonanie trwałej nawierzchni. Deklarowali ze swej strony udział finansowy w wykonaniu na własny koszt konstrukcji drogi, co stanowiło połowę kosztów całych inwestycji. Mieszkańcy wyrażali ponadto wolę przekazania terenów zajętych pod drogi, powierzając gminie zarządzanie i administrowanie.

Pragnę zaznaczyć, że zlecanie wykonywania na terenie gminy Tarnów nakładek asfaltowych odbywa się na podstawie ustawy - prawo zamówień publicznych po uprzednim zabezpieczeniu w uchwale budżetowej środków finansowych na ten cel. Jest procesem w pełni transparentnym, przejrzystym, uwzględniającym potrzeby mieszkańców. Wnioski i prośby w sprawie wyremontowania konkretnych dróg zgłaszane są bezpośrednio przez zainteresowanych, najczęściej podczas zebrań sołeckich, jak również indywidualnie i zbiorowo, w formie ustnej lub pisemnej, a ponadto za pośrednictwem sołtysów lub radnych. Zasady te są znane mieszkańcom i powszechnie od lat aprobowane.

Żaden mieszkaniec nie wyrażał niezadowolenia z wykonania tych dróg, a wręcz przeciwnie - wyrażano zadowolenie z poprawy stanu dróg, które po wykonaniu nakładki asfaltowej umożliwiają również sprawny dojazd karetki pogotowia, straży pożarnej i innych służb ratowniczych w razie potrzeby. Na żadnym etapie nie wystąpiła szkoda społeczna.

Po stwierdzeniu nieprawidłowości przez RIO co do sposobu realizacji inwestycji drogowych na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym, których gmina nie była właścicielem, Urząd Gminy zastosował się do wszystkich zaleceń. Inwestycje drogowe są wykonywane wyłącznie na gruntach stanowiących własność gminy.

Warto podkreślić, że budowa dróg dojazdowych na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym jest problemem ogólnopolskim, nierozwiązywalnym na poziomie gmin. Nadzieją na rozwiązanie problemu jest zgłoszony do Sejmu przez prezydenta Andrzeja Dudę projekt ustawy regulującej własność niektórych dróg ogólnodostępnych. Zakłada ułatwienie nabywania przez gminy terenów zajętych pod drogi, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych, a są jednak ogólnodostępne.

Wójt Gminy Tarnów
Grzegorz Kozioł

ac / fot. archiwum gminy Tarnów

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821