Duży sukces PWSZ w Tarnowie - trzecie miejsce w Rankingu Perspektyw
access_time 2016-06-13 08:00:00
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie została sklasyfikowana na wysokim trzecim miejscu wśród wszystkich wyższych szkół zawodowych w Polsce w najbardziej prestiżowym rankingu tego typu, przygotowanym przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy.

W pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni tego typu, szkoła z Tarnowa jest jedyną z Małopolski. Wcześniej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznało tarnowską PWSZ za najchętniej wybieraną wyższą szkołę zawodową w Polsce.

Tegoroczny Ranking Perspektyw jest już 17. w historii. O miejscu w nim zajmowanym decyduje suma ocen zebranych w pięciu kryteriach: Prestiż, Siła Naukowa, Warunki Kształcenia, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Tarnowska PWSZ ogółem zebrała 87,5 proc. punktów z poszczególnych kategorii (Prestiż – 100, Siła naukowa – 76,35, Warunki kształcenia – 47,51, Innowacyjność – 57,96, Umiędzynarodowienie – 9,08). (pełna metodologia rankingu poniżej)

- To doskonała wiadomość, która pokazuje, że jesteśmy doceniani w skali całej Polski. Wysoka lokata w prestiżowym Rankingu Perspektyw to bardzo dobra wieść nie tylko dla społeczności tarnowskiej PWSZ, ale przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy do nas dołączą po tegorocznej rekrutacji. Mogą oni bowiem mieć pewność, że trafią do Uczelni na wysokim poziomie – zarówno jeśli chodzi o kadrę, mnogość atrakcyjnych kierunków i specjalności oraz doskonałą bazę - mówi Rektor, dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ. - Mam nadzieję, że przyjęty przez nas kierunek rozwoju pozwoli już niebawem poprawić to i tak bardzo wysokie miejsce w ogólnopolskim rankingu. Osobiście cieszy mnie maksymalna liczba punktów, jaką zdobyliśmy w kategorii „Prestiż” – dodaje.

Doskonałe miejsce w Rankingu Perspektyw to nie przypadek. Warto bowiem przypomnieć, że – wg danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – PWSZ w Tarnowie jest najchętniej wybieraną zawodową uczelnią wyższą w Polsce. Obecnie w jej murach studiuje ok. 4 tys. młodych ludzi (ok. 3200 na studiach stacjonarnych i ok. 800 na studiach niestacjonarnych.

 

Tarnowska uczelnia oferuje naukę na 17 kierunkach, 29 specjalnościach – wszystko w ramach 6 Instytutów. Podczas tegorocznej rekrutacji na chętnych czekają trzy nowe specjalności: ratownictwo chemiczne, chemia żywności oraz matematyka z informatyką w finansach.

PWSZ w Tarnowie mocno stawia też coraz mocniej na studia podyplomowe, zapraszając na aż 17 kierunków, wśród których aż 12 to nowości. Warto wymienić choćby: języki obce (angielski, niemiecki i francuski) w biznesie, zarządzanie służbą zdrowia, oświatą i projektami unijnymi, prawo pracy, zamówienia publiczne, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną z nauczaniem języka obcego, czy żywienie w sporcie, rekreacji i odnowie biologicznej.

- Analizując potrzeby rynku pracy i sygnały dochodzące od absolwentów doszliśmy do wniosku, że m.in. języki obce w biznesie, tłumaczenia pisemne, czy żywienie w sporcie mogą zagospodarować coraz bardziej dostrzegalne nisze na rynku pracy. Wybierając je kierowaliśmy się względami praktycznymi – lepiej wykształcony absolwent ma większe szanse na znalezienie dobrej pracy, awans, czy skuteczniejsze prowadzenie własnego biznesu – przypomnę bowiem, że oferujemy również studia dotyczące prawa pracy i prowadzenia działalności gospodarczej – mówi dr Małgorzata Kołpa, Prorektor PWSZ w Tarnowie ds. Współpracy i Rozwoju.

Dodajmy, że w Kapitule tegorocznego Rankingu znaleźli się m.in. prof. Michał Kleiber (przewodniczący), prof. Marek Safjan, prof. Bogusław Smólski, prof. Franiszek Ziejka.

Pozostałe wyższe szkoły zawodowe z Małopolski zajęły odpowiednio: Nowy Targ – miejsce 16., Nowy Sącz – miejsce 20., Oświęcim – miejsca „20+”. Pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu zdobyła PWSZ w Białej Podlaskiej, drugie – PWSZ w Kaliszu. Gratulujemy!

Pierwsza tura rekrutacji na studia wszystkich typów potrwa jeszcze do 22 lipca. W zależności od jej wyników, na niektórych kierunkach przeprowadzony będzie dodatkowy nabór w dniach od 1 do 17 września. Komplet wszystkich informacji znaleźć można na stronie internetowej uczelni: www.pwsztar.edu.pl.

Metodologia Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2016

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych uwzględnia szkoły, które miały minimum dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego kryterium. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium (np. wartość 64,5 oznacza, że dana uczelnia w tym kryterium wypracowała 64,5% wyniku najlepszej uczelni w danym kryterium).Preiż

PRESTIŻ – 25 proc.

Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców. W 2016 roku badanie zostało przeprowadzone kombinowaną metodą CATI-CAVI (telefoniczno-internetową). Badaniu poddane zostały te uczelnie, które nadesłały ankiety rankingowe. Metodologia liczenia wyników uwzględnia zarówno ogólnopolską pozycję uczelni, jak i jej miejsce w skali regionalnej (wojewódzkiej). Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w Polsce. Pomiar obejmie przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. Kryterium końcowe uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych w trzech ostatnich latach. Łącznie na przełomie trzech lat badaniem objętych zostało 5400 przedsiębiorstw. (20%)

Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). Łącznie na przełomie trzech lat w badaniu udział wzięło 720 nowo mianowanych profesorów „belwederskich” i 1656 nowo mianowanych doktorów habilitowanych. W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem zatrudnienia respondenta. W tym roku, w odróżnieniu od lat ubiegłych, badaniu poddano uczelnie w rozbiciu na trzy osobne grupy: uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i PWSZ. Badanie przeprowadzono drogą internetową metodą CAWI. Badanie zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. (5%)

SIŁA NAUKOWA – 35 proc.iła naukowa 35%

Prowadzone kierunki studiów – wskaźnik liczony jako suma prowadzonych kierunków studiów I stopnia z wagą 1 oraz prowadzonych kierunków II stopnia z wagą 0,5. Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POLON. (12%)

Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – kryterium zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POLON. (7%).

Rozwój kadry własnej – kryterium zdefiniowane jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2014 i 2015 (dr z wagą 1,0, dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (5%)

Ocena parametryczna – suma ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek naukowych, które mogły o ocenę wystąpić. (3%)

Oferta kształcenia podyplomowego – liczba słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku do ogólnej liczby studentów i słuchaczy. (3%)

Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 21.04.2016) w latach 2011-2015 w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich, z uwzględnieniem jakości tytułu (czasopisma), w którym dokonano publikacji. (2%)

Cytowania – liczba cytowań publikacji w latach 2011-2015 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy Scopus na dzień 21.04.2016). (2%)

H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg zmodyfikowanej metody Hirscha za lata 2011-2015. H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. Współczynnik Hirscha został zmodyfikowany liczbą publikacji (stan bazy Scopus na dzień 21.04.2016). (1%)

WARUNKI KSZTAŁCENIA – 20 proc.Warunki kształcenia 20%

Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POLON. (9%)

Powierzchnia na studenta – stosunek całkowitej powierzchni dydaktycznej uczelni do ogólnej liczby studentów. (6%)

Własna baza dydaktyczna – udział własnej powierzchni dydaktycznej w stosunku do całkowitej powierzchni dydaktycznej wykorzystywanej przez uczelnię. (6%)

INNOWACYJNOŚĆ – 5 proc.nnowacyjność 5%

Pozyskane środki z UE – wartość projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej: POIG, POIiŚ, RPO, POKL, PORPW. (5%)

UMIĘDZYNARODOWIENIE – 15 proc.Umiędzynarodowienie 15%

Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. (5%)

Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (3%)

Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których pochodzi min 10 studentów cudzoziemców. (3%)

Umowy międzynarodowe – liczba podpisanych umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi. (2%)

Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2014/15, w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)

Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2014/15, w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)

Pełne wyniki Rankingu Perspektyw 2016 dostępne są TUTAJ.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A