Naukowcy z PWSZ w Tarnowie piszą nową ustawę o szkolnictwie wyższym
access_time 2016-06-16 08:00:00
Troje naukowców z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie znalazło się w zespole Instytutu Allerhanda, który ma opracować nowe założenia ustawy „prawo o szkolnictwie wyższym”. Grupa jest jedną z trzech, które wygrały ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkurs.

W 29-osobowym zespole Instytutu Allerhanda znalazły się: prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer, dr Anna Gądek i dr Jolanta Stanienda. Grupa, która pracować będzie pod przewodnictwem dr. Arkadiusza Radwana, prezesa Instytutu Allerhanda ma opracować założenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

- Jesteśmy jedynymi przedstawicielkami wyższych szkół zawodowych w tym gronie. (w pozostałych zespołach nie ma w ogóle przedstawicieli wyższych szkół zawodowych – red.) Czujemy zatem dużą odpowiedzialność, by zadbać o interesy kilkudziesięciu polskich szkół tego typu – mówi dr Anna Gądek z Instytutu Administrcyjno-Ekonomicznego PWSZ. - Kluczem będą szerokie konsultacje w środowisku akademickim, badanie potrzeb oraz spotkanie z przedstawicielami wyższych szkół zawodowych, do którego – dzięki przychylności Pani Rektor - może dojść już niebawem w Tarnowie - dodaje Anna Gądek.

- Wbrew pozorom nie mamy już zbyt wiele czasu. Na przeprowadzenie szerokich konsultacji i napisanie naszego projektu nowej ustawy mamy sześć miesięcy. Już w styczniu 2017 r. gotowy dokument powinien „wrócić” do MNiSW dodaje dr Jolanta Stanienda. - Dopiero wtedy urzędnicy MNiSW wybiorą najlepszy projekt, który ma szansę przejść konieczną drogę legislacyjną i w konsekwencji wejść w życie już jako nowa ustawa – dodaje.

W konkursie ogłoszonym przez MNiSW wystartowało 15 zespołów. Zadanie opracowania założeń nowej ustawy o szkolnictwie wyższym powierzono trzem: wspomnianemu Instytutowi Allerhanda, zespołowi SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z Warszawy oraz zespołowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Poznania. - Zainteresowanie środowiska akademickiego (tym projektem – red.) jest ogromne – mówi Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Konkurs „Ustawa 2.0” to wyjątkowe przedsięwzięcie. Razem ze środowiskiem naukowym chcemy stworzyć nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, która odpowie na potrzeby innowacyjnej nauki i nowoczesnych uczelni – tłumaczą urzędnicy ministerstwa.

Co ciekawe, w zespole Instytutu Allerhanda jest jeszcze jeden naukowiec z Tarnowa. Rolę konsultanta pełnić w nim będzie bowiem prof. Marek Frankowicz.

ZESPÓŁ INSTYTUTU ALLERHANDA
Kierownik:

Dr Arkadiusz Radwan - adwokat specjalizujący się w dziedzinie polskiego i międzynarodowego prawa spółek. Obecnie sprawuje funkcję prezesa Instytutu Allerhanda oraz szefa instytutu naukowo-badawczego Centrum C-law.org. Związany z m.in. Copenhagen Business School, Hertie Schoold of Governance w Berlinie, Uniwersytetem w Bonn, Uniwersytetem w Kolonii i Uniwersytetem Nowojorskim.

Jest ekspertem gospodarczym Instytutu Sobieskiego oraz konsultantem Komisji Europejskiej ds. działań w zakresie unowocześniania prawa. Pełnił funkcję przewodniczącego Grupy 10 +, która skupia prawników i ekonomistów z Europy Środkowo-Wschodniej. Często reprezentuje Polskę w spotkaniach eksperckich, seminariach i sympozjach naukowych o charakterze międzynarodowym.

Wielokrotnie uczestniczył w konsultacjach eksperckich projektów m.in. Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Giełdy Papierów Wartościowych. Był redaktorem naczelnym „Czasopisma Całego Prawa handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego”.

Członkowie zespołu:

prof. dr hab. Stanisław Karpiński – polski biotechnolog, profesor nauk biologicznych i wykładowca akademicki. Członek Polskiej Akademii Nauk, członek Narodowej Rady Rozwoju.

dr Anna Gądek – Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Kierownik Studiów Podyplomowych PWSZ w Tarnowie.

dr hab. Marek Frankowicz – profesor w PWSZ w Oświęcimiu i Tarnowie oraz kierownik Katedry Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania AGH. Członek komitetu redakcyjnego „Ekonomii Menedżerskiej”.

prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer – socjolog, historyk, politolog. Zajmuje się filozofią i metodologią nauk społecznych oraz teorią polityki. Jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, PWSZ w Tarnowie.

dr Jolanta Stanienda – doktor nauk ekonomicznych, związana m.in. z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

prof. Maciej Kisilowski – adiunkt  Wydziale Prawa i Zarządzania Publicznego Central European University. Lider ogólnopolskiego stowarzyszenia studenckiego Inicjatywa Młodych.

dr hab. Cezary Wójcik – doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro. Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

prof. dr hab. Irena Hejduk – profesor nauk ekonomicznych. Członek Towarzystwo Naukowego Organizacji i Kierowania, Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz członek korespondent Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Humanistyki.

dr hab. Jan Fazlagić – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Współautor pierwszego w Polsce raportu o zaufaniu w biznesie (2015). Były stypendysta Komisji Fullbrighta w kategorii Senior oraz Komisji Europejskiej Marie Curie Research Felllow.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara – pracuje  na Politechnice Wrocławskiej w Katedrze Infrastruktury i Zarządzania. Członek Komitetu Naukowego Cross Border oraz ekspert zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020.

mgr Tomasz Kocoł – ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Uczelnianej Komisji Dydaktycznej.

dr Maria Zając – doktor nauk technicznych, pracownik Instytutu Informatyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Członek założyciel i sekretarz Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Ekspert Agencji Narodowej programów LLP i Erasmus+.

dr hab. Mieczysław Morawski – pracuje w Katedrze Nauk o Przedsiębiorstwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Inspektor ds. kredytów w Narodowym Banku Polskim, członek stałego komitetu programowego w European Conference on Knowledge Management.

prof. dr hab. Janusz Hołyst – profesor na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Kierownik Samodzielnej Pracowni Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych oraz Prezes Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB).

dr Marta Tutko – adiunkt w Katedrze Ekonomii Stosowanej i Jakości Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Zespołu ds. Opracowania Programu Poprawy Działania Administracji UJ.

dr Krzysztof Wereszczyński – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność andragogika. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

dr hab. Oskar Kowalewski – profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Fellow Wharton Institutions Financial Center oraz visiting profesor IESEG Business School (Grand Ecole). Recenzent „Emerging Markets Finance and Trade”.

mgr Piotr Pokorny – absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracyjnego KUL. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.       

dr Wojciech Rogowski – fundator założyciel, przewodniczący Rady Głównej i wiceprezes Instytutu Allerhanda. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Centrum C-law.org oraz Europejskiego Stowarzyszenia Badań Finansowych.

mgr Bartosz Groele – ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełnił funkcję eksperta w zespole Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

mgr Bartłomiej Walentyński – ukończył studia na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pełnił funkcję Starszego Specjalisty ds. Rachunkowości Funduszy w Citybanku, pracował w Ambasadzie Królestwa Danii.

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki – doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Pracuje na Politechnice Warszawskiej. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kierownik merytoryczny Podyplomowego Studium Ewaluacji Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

mgr Magdalena Urbańska – kierownik merytoryczny Podyplomowego Studium Ewaluacji. Członek zespołu ds. Aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa Wielkopolskiego.  Doradca w polsko – niemieckim projekcie „Aktion Mensch”.

mgr Jakub Zygucki – ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezes Fundacji Optimum Pareto, organizator I Ogólnopolskiego Forum Młodych Samorządowców i Europejskiego Forum Młodych Liderów Lokalnych.

mgr Marek Dutkiewicz – psycholog. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych, konsultant ds. badań i CSR firmy GoodBrand. Dyrektor i menedżer w agencjach badania rynku (Synovate, Pento, Demoskop).

dr hab. inż. Radosław Ryńca – doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Infrastruktury Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Współpracownik m.in. Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. oraz TEB Edukacja.

dr Joanna Gajda – politolog i socjolog. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalista ds. ewaluacji na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się badaniami jakościowymi na Uniwersytecie Łódzkim i w Instytucie Kościuszki.

mgr Arif Erkol – absolwent Uniwersytetu Bogazici w Istambule oraz Clark University. Kanclerz Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Koordynator projektu Matura Międzynarodowa.

Więcej informacji o konkursie „Ustawa 2.0” znaleźć można TUTAJ.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A