Sesja Rady Miejskiej (TRANSMISJA)
access_time 2016-12-01 08:17:00
W Sali Lustrzanej o godz. 9.00 rozpoczną się obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie. Będzie to druga część obrad.

Proponowany porządek obrad XXXII dwuczęściowej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie

I część w dniu 30 listopada (środa) 2016 r. o godz. 15.00
1. Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX uroczystej oraz XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
4. Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2017 rok – podjęcie uchwały.
5. Program współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok – podjęcie uchwały.
6. Informacja o stanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków Miasta Tarnowa.
7. Ustalenie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniudyspozycji usunięcia pojazdu, od którego odstąpiono – podjęcie uchwały.
8. Zmiana uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
9. Ustalenie dla terenu Gminy Miasta Tarnowa liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży – podjęcie uchwały.
10. Ustalenie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Tarnowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – podjęcie uchwały.
11. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Tarnowa na lata 2016 – 2020 – podjęcie uchwały.

II część w dniu 1 grudnia (czwartek) 2016 r. godz. 9.00
12. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zespołu Przychodni Specjalistycznych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie – podjęcieuchwały.
13. Określenie trybu udzielania zgody oraz zasad używania herbu Gminy Miasta Tarnowa przez podmioty inne niż organy Gminy Miasta Tarnowa i miejskie jednostki organizacyjne – podjęcie uchwały.
14. Nadanie nazw ulicom w mieście Tarnowie – podjęcie uchwały.
15. Zwolnienia od uiszczenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu w związku ze zmianą adresu właściciela lub posiadacza pojazdu spowodowaną nadaniem nazwy ulicy Świętego Marcina i ulicy Szczęśliwej w Tarnowie – podjęcie uchwały.
16. Zwolnienia od uiszczenia opłaty za wydanie nowego prawa jazdy w związku ze zmianą adresu kierowcy spowodowaną nadaniem nazwy ulicy Świętego Marcina i ulicy Szczęśliwej w Tarnowie – podjęcie uchwały.
17. Zmiana uchwały w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli – podjęcie uchwały.
18. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie – podjęcie uchwały.
19. Zmiana uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – podjęcie uchwały.
20. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego – podjęcie uchwały.
21. Zmiana uchwały w sprawie powołania Tarnowskiej Rady Seniorów na lata 2015- 2019 – podjęcie uchwały.
22. Zmiana uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
23. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie pomiędzy ulicami: Starodąbrowską, Nowodąbrowską, Błonie, Jana Pawła II i Słoneczną – podjęcie uchwały.
24. Wyznaczenie na terenie miasta Tarnowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – podjęcie uchwały.
25. Przystąpienie do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji – podjęcie uchwały.
26. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
27. Zapytania, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
28. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
29. Zakończenie obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A