Jeszcze niższe bezrobocie w Małopolsce
access_time 2018-07-31 09:25:00
W drugim kwartale tego roku stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 4,8%. Województwo małopolskie pod jego względem znajduje się na 3. pozycji w kraju. W Tarnowie stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 5,4%.

Pod koniec kwartału w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 71 091 bezrobotnych - ponad 12 tys. osób mniej niż na koniec analogicznego okresu roku 2017, co oznacza spadek bezrobocia rok do roku prawie o 15%. Z kolei w stosunku do poprzednich trzech miesięcy bezrobocie zmniejszyło się o 12% (9 308 osób).

Małopolska na 3. miejscu w kraju z niską stopą bezrobocia

Województwo małopolskie znajduje się na 3. pozycji w Polsce pod względem stopy bezrobocia - za województwami: wielkopolskim (3,3%) i śląskim (4,5%). Na koniec czerwca stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 4,8% - o 1,1 punktu procentowego mniej niż w Polsce (5,9%).

Bezrobocie w poszczególnych powiatach i miastach Małopolski

Zróżnicowanie stopy bezrobocia w powiatach jest ponad czterokrotne: od 2,5% w Krakowie do 10,9% w powiecie dąbrowskim. Poza Krakowem stopa bezrobocia niższa od wojewódzkiej występuje w powiatach: myślenickim (2,8%), mieście Nowy Sącz (3,2%), suskim (4,3%), krakowskim (4,3%) i bocheńskim (4,5%). 
W przedziale między stopą wojewódzką a ogólnopolską znalazły się powiaty: wielicki (4,8%), miechowski (5%), wadowicki (5,2%), oświęcimski (5,3%), miasto Tarnów (5,4%), brzeski (5,4%) i gorlicki (5,4%).

Powyżej średniej ogólnopolskiej mamy do czynienia w powiatach: nowotarskim (5,9%), proszowickim (6,7%), tarnowskim (6,8%), olkuskim (7,3%), limanowskim (7,5%), nowosądeckim (7,9%), chrzanowskim (8%), tatrzańskim (9,8%) oraz dąbrowskim (10,9%).

Spośród osób bezrobotnych zarejestrowanych w II kwartale 1 097 zostało zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (przed rokiem było to 1 616 osób).  Z kolei 17 937 osób wyrejestrowanych z PUP podjęło pracę. 

Deficyt pracowników

Pracodawcy w ostatnim kwartale zgłosili do powiatowych urzędów pracy 28 576 ofert pracy. Wyniki badania „Barometr zawodów 2018” wskazują, że nadal występują problemy ze znalezieniem pracowników. Rośnie udział zawodów deficytowych, tj. takich, w których będzie występować niedobór pracowników, zmniejsza się natomiast liczba zawodów nadwyżkowych, szczególnie w dużych miastach.
- Deficyt pracowników w największym stopniu dotyka branżę budowlaną, transportowo-spedycyjną, gastronomiczną, przetwórczą oraz opiekę zdrowotną. Na trudności ze znalezieniem pracowników mają wpływ m.in.: niskie wynagrodzenia, trudne warunki pracy, konieczność dojazdów do miejsca pracy, brak umiejętności wymaganych przez pracodawców, niewystarczające doświadczenie zawodowe, utrata kwalifikacji, czy też przerwa w kształceniu w niektórych zawodach – informuje Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. I dodaje: - W coraz większej grupie zawodów obserwuje się duży napływ obcokrajowców (głównie Ukraińców). Zainteresowanie pracą cudzoziemców dotyczy głównie zawodów budowlanych i produkcyjnych, ale coraz częściej pracodawcy poszukują specjalistów z branży IT, co wynika z niewystarczającej liczby kandydatów na rodzimym rynku. Cudzoziemcy coraz częściej podejmują pracę na stanowiskach specjalistów, zwiększają się też ich oczekiwania płacowe.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A