Remont ul. Lwowskiej stanął. Miasto zerwało umowę z wykonawcą
access_time 2020-03-26 10:20:00
Remont ulicy Lwowskiej w Tarnowie został ostatecznie przerwany. 24 marca miasto odstąpiło od umowy z firmą Strabag i będzie musiało ogłosić przetarg, który wyłoni nowego wykonawcę. Oznacza to, że kierowcy na nową drogę będą musieli jeszcze długo poczekać.

Remont Lwowskiej od początku był pechowy. Miał być gotowy jesienią 2018 roku, prace jednak nie ruszyły z powodu przedłużających się formalności związanych z wydaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przez wojewodę. Roboty rozpoczęły się dopiero w połowie ubiegłego roku. Nie na długo jednak, bo w październiku prace zamarły. Okazało się, że Strabag wstrzymał prace z powodów formalnych.

Po zakończeniu postępowań przetargowych związanych z wyłonieniem nadzoru budowlanego, firma uzupełniła dodatkowe aneksy do umowy i w ubiegłym tygodniu wróciła na plac budowy. Zarząd Dróg i Komunikacji wciąż jednak nie mógł porozumieć się z wykonawcą odnośnie kosztów za roczne opóźnienie. Firma Strabag wini za nie miasto. Punktem spornym okazało się też wprowadzenie na teren budowy drugiej firmy, która ma wykonać dodatkowe prace związane m.in. z budową zbiornika retencyjnego. - Przyczyną odstąpienia od umowy jest niezrealizowanie kontraktu w terminach, które zostały określone w umowie i brak współpracy z wykonawcą. Firma przedstawiła szereg warunków, które stanowiły poważną barierę. Od kwestii związanych z kierownikiem budowy, odbiorem, po kwestie finansowe. Firma zażądała 4 milionów za wpuszczenie na teren budowy firmy Eurovii, która wygrała przetarg na dodatkowe prace. - mówi Artur Michałek, dyrektor ZDiK.

Planowo remont miał się zakończyć się 30 września tego roku. Jak zauważa dyrektor ZDiK, w obecnej sytuacji trudno mówić o terminach zakończenia inwestycji. Zgodę na wydłużenie terminu zakończenia prac miasto będzie musiało uzyskać od Ministerstwa Infrastruktury, które dofinansowało inwestycję. Realizacja inwestycji przeciągnie się też ze względu na długotrwałe procedury związane z unijnym przetargiem.

 

Spółka Strabag nie zgadza się ze stanowiskiem urzędników i wytyka błędy miastu. Poniżej publikujemy oświadczenie, przesłane nam przez rzecznika firmy Strabag Macieja Tomaszewskiego:

W dniu 24.03.2020 w godzinach popołudniowych Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie (Zamawiający) przekazał Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Wykonawca) pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w części dotyczącej realizacji robót budowlanych. Przyczyny odstąpienia od Umowy Zamawiający upatruje w braku współdziałania Wykonawcy przy realizacji zadania.

Spółka Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. przez cały okres realizacji Umowy prowadziła rozmowy z Zarządem Dróg i Komunikacji w Tarnowie podejmując liczne próby rozwiązania problemów związanych z prowadzeniem robót, spowodowanych: m. in.
- błędami popełnionymi przez Zamawiającego na etapie  przygotowania dokumentów przetargowych, a dotyczącymi błędnego określenia kategorii przebudowywanej drogi,
- zmianą pierwotnej koncepcji przebiegu drogi wprowadzoną na wniosek Zamawiającego w trakcie prac projektowych,
- znacznymi opóźnieniami Zamawiającego w zatwierdzaniu dokumentacji projektowej,
- wielomiesięcznymi opóźnieniami w przeprowadzeniu przetargów na roboty dodatkowe,
- wielomiesięcznymi opóźnieniami w wyborze i powołaniu inspektorów nadzoru.

Zamawiający przygotowując dokumentację przetargową błędnie określił  klasę drogi jako G (Główna) zamiast GP (Główna przyspieszona). Zamawiający zlecił opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym uzgodnień, decyzji dla klasy drogi G (zamiast GP). W oparciu o te dokumenty  Zamawiający przeprowadził postępowanie przetargowe.

Po zawarciu umowy Spółka Strabag Infrastruktura Sp. z o.o. rozpoczęła  prace projektowe, a w toku postępowania o uzyskanie decyzji ZRiD, Wykonawca otrzymał od Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informację o braku zgody na wykonanie drogi w klasie G. Zamawiający obarczył Wykonawcę odpowiedzialnością za błędne założenia w tym zakresie domagając się zaprojektowania drogi wyższej klasy (GP zamiast G).

Dodatkowo w trakcie zaawansowanych prac projektowych Zamawiający wprowadził zmianę koncepcji (zmienił przebieg drogi) co spowodowało znaczące wydłużenie prac projektowych oraz konieczność wykonania robót dodatkowych.

W wyniku w/w zmian w trakcie prac projektowych (leżących po stronie Zamawiającego) powstało znaczące opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji ZRID.

Po uzyskaniu decyzji ZRID (na realizację drogi klasy GP) Zamawiający przekazał Wykonawcy plac budowy, domagając się prowadzenia prac, a jednocześnie zwlekając przez 8 m-cy  z powołaniem  Inspektorów nadzoru. Powodowało to niemożność pełnej realizacji robót, brak możliwości zatwierdzania materiałów, dokonywania odbiorów robót zanikających.

Działania Zamawiającego spowodowały bardzo znaczące opóźnienie w realizacji robót, a w konsekwencji znaczący wzrost kosztów ogólnych oraz cen materiałów i robocizny. Wielokrotne próby rozmów w sprawie partycypacji w pokryciu w/w kosztów nie przyniosły rezultatów, były odrzucane przez Zamawiającego.
 
Wykonawca – Spółka  Strabag Infrastruktura Sp. z o.o. kwestionuje zasadność oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i z całą stanowczością podkreśla, że podstawy odstąpienia wskazywane przez Zamawiającego, tj. okoliczności uniemożliwiające realizację robót oraz opóźnienia w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu, są spowodowane przyczynami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. kwestionuje również żądanie Zamawiającego udostępnienia znacznej części placu budowy wykonawcy robót dodatkowych bez porozumienia w przedmiocie tak istotnych kwestii jak odpowiedzialność Wykonawcy i kierownika budowy za zapewnienie bezpieczeństwa i należytej organizacji placu budowy. Kwestie konieczności zawarcia stosowanego porozumienia oraz kosztów z tym związanych Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. określił w trakcie postępowania przetargowego na roboty dodatkowe.

Maciej Tomaszewski
Rzecznik Prasowy / Spokesman
Kierownik Działu Komunikacji i PR / Head of PR & Communication

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A